مقاله تاثير ساكشن بسته ترشحات ريوي بر پنوموني وابسته به ونتيلاتور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۷۹ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: تاثير ساكشن بسته ترشحات ريوي بر پنوموني وابسته به ونتيلاتور
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنوموني
مقاله ساكشن بسته
مقاله ونتيلاتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي فخار حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: كوهستاني حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پنوموني وابسته به ونتيلاتور از عفونت هاي شايع بيمارستاني در بخش هاي مراقبت ويژه است كه با مرگ و مير بالایي همراه است. ساكشن داخل تراشه، روشي است كه بطور معمول جهت پاكسازي ترشحات راه هاي هوایي در بيماران تحت ونتيلاتور مورد استفاده قرار مي گيرد. تاثير روش هاي ساكشن باز و بسته بر بروز پنوموني بدرستي مشخص نمي باشد. اين مطالعه با هدف مقايسه ساكشن به روش باز و بسته بر ميزان بروز پنوموني در بيماران تحت تهويه مكانيكي انجام گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه يك كارآزمایي باليني بود كه بر روي ۱۵۶ بيمار بستري در بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اراك انجام گرفت. بيماراني كه كمتر از ۲۴ ساعت بعد از بستري شدن در بيمارستان، به بخش ويژه وارد مي شدند و از زمان لوله گذاري داخل تراشه، كمتر از ۶ ساعت گذشته بود و به تهويه مكانيكي نياز داشتند بطور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. بيماران گروه كنترل (۷۴ نفر) با روش باز و به روش معمول، و بيماران گروه مداخله (۸۲ نفر) با روش بسته ساكشن شدند. پس از گذشت ۷۲ ساعت تمام بيماران با استفاده از مقياس پنوموني باكتريال كه يك ابزار استاندارد است مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان داد كه ميزان بروز پنوموني در گروه مداخله (روش بسته) %۲۸ و در گروه كنترل (روش باز) %۴۸٫۶ مي باشد. با استفاده از آزمون كاي اسكوير نشان داده شد كه اختلاف معني داري بين دو گروه از نظر ميزان بروز پنوموني وجود دارد.(p=0.01)  بروز پنوموني در بيماراني كه سابقه مصرف سيگار داشتند بيشتر بود، اما بين زن و مرد اختلافي ديده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به اين كه در ساكشن بسته خطر انتقال آلودگي از طريق وسايل و دست هاي پرسنل كمتر مي باشد، اين روش در مقايسه با ساكشن باز مي تواند منجر به كاهش خطر ابتلا به پنوموني وابسته به ونتيلاتور گردد.