مقاله تاثير سال فصل و سطح تغذيه بر عملکرد هيبريدهاي کرم ابريشم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۷۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: تاثير سال فصل و سطح تغذيه بر عملکرد هيبريدهاي کرم ابريشم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازده غذايي
مقاله فصل
مقاله کرم ابريشم
مقاله سطح تغذيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مقدم سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني سيدضياالدين
جناب آقای / سرکار خانم: غني پور ماني
جناب آقای / سرکار خانم: صيداوي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بيژن نيا عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي و مقايسه بازده تغذيه اي شش هيبريد (A)103×۱۰۴، (C)31×۳۲، (E)107×۱۱۰، (B)104×۱۰۳، (D)32×۳۱ و (F)110×۱۰۷ در شرايط مختلف تغذيه، هيبريدهاي فوق در سه دوره پرورشي مجزا، در سنين چهارم و پنجم لاروي تحت چهار تيمار تغذيه اي ۵ درصد بالاتر از جدول غذايي استاندارد هيبريدها، جدول غذايي، ۵ درصد پايين تر از جدول غذايي و ۱۰ درصد پايين تر از جدول غذايي قرار گرفتند. پارامترهاي اندازه گيري شده شامل غذاي مصرفي، غذاي هضمي، قابليت مصرف، قابليت هضم، نسبت برگشتي، وزن پيله، وزن قشر پيله، درصد قشر پيله، ضريب کارآيي غذاي خورده شده به وزن قشر پيله، ضريب کارآيي غذاي هضم شده به وزن قشر پيله، ضريب کارآيي غذاي خورده شده به وزن پيله و ضريب کارآيي غذاي هضم شده به وزن پيله بودند. نتايج نشان داد که در هر سه دوره پرورش ميانگين چهار شاخص تغذيه اي غذاي مصرفي، غذاي هضمي، قابليت مصرف و قابليت هضم براي آميزش هاي معکوس (هيبريدهاي B، D و (F بيشتر از آميزش هاي مستقيم (هيبريدهاي A، C و (E بود. همچنين در هر سه دوره پرورش ضريب کارآيي غذاي خورده شده و ضريب کارآيي غذاي هضم شده به وزن قشر پيله و ضريب کارآيي غذاي خورده شده و ضريب کارآيي غذاي هضم شده به وزن پيله در آميزشهاي معکوس کمتر از آميزش هاي مستقيم بود. بررسي ضريب کارآيي غذاي خورده شده و ضريب کارآيي غذاي هضم شده به وزن پيله و وزن قشر پيله نشان داد که در نسل دوم پرورش اين نسبت ها در هيبريدهاي E و F پايينتر مي باشند. همچنين نسبت هاي فوق در دوره پرورشي پاييز کاهش يافتند. بازده تبديل غذاي مصرفي و هضمي به وزن قشر پيله و وزن پيله نيز در کل هيبريدها در پرورش پاييزه کمتر از پرورش بهاره بود.