مقاله تاثير سبکهاي يادگيري مستقل از زمينه و وابسته به زمينه بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۴ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثير سبکهاي يادگيري مستقل از زمينه و وابسته به زمينه بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري مستقل از زمينه
مقاله يادگيري وابسته به زمينه
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله دانشجويان دانشگاه پيام نور
مقاله آموزش از راه دور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از نيمه دوم قرن بيستم به بعد دخالت متغيرهاي شناختي در يادگيري تصريح گرديد. يکي از اين متغيرها، سبک يادگيري است. سبک يادگيري روشي است که هر فرد در يادگيري اتخاذ مي کند. سبکهاي يادگيري متعدند يکي از آنها سبک يادگيري مستقل از زمينه و وابسته به زمينه است. در اين پژوهش، براي بررسي تاثير سبک يادگيري فوق بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور آزمون اشکال گروهي نهفته روي ۴۵۰ نفر از دانشجويان اجرا شد. نتايج به دست آمده بيانگر رد فرضيه مورد پژوهش بوده است. به اين معنا که سبک يادگيري مستقل از زمينه و وابسته به زمينه بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان تاثير معناداري ندارد. نتيجه به دست آمده با نتايج پژوهشگراني همچون هوهن (۱۹۹۵)، دياز (۱۹۹۹) و فان (۱۹۹۹) همخواني ندارد، ليکن با نتايج پژوهشهايي همچون شمس اسفند آباد و امامي پور (۱۳۸۲)، اوبرايان و همکاران (۱۹۹۸) و بلگ (۱۹۸۵) همسوست. رد فرضيه مورد بررسي بيانگر پيچيدگي موضوع و نياز به بررسي بيشتر و دقيقتر آن است.