مقاله تاثير سبک هاي مديريت و ويژگي هاي شخصيتي مديران بر بهداشت رواني کارکنان سازمان ها و ادارات دولتي استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۱۶۳ تا ۱۸۷ منتشر شده است.
نام: تاثير سبک هاي مديريت و ويژگي هاي شخصيتي مديران بر بهداشت رواني کارکنان سازمان ها و ادارات دولتي استان تهران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک مديريت
مقاله روان نژندي
مقاله برون گرايي
مقاله انعطاف پذيري
مقاله دلپذير بودن
مقاله با وجدان بودن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقاني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي نژاد عبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق به تاثيرسبک هاي مديريت و ويژگي هاي شخصيتي مديران بر بهداشت رواني کارکنان سازمان ها و ادارات دولتي استان تهران پرداخته شده و سوال اصلي تحقيق بدين ترتيب مطرح گرديده که آيا بين سبک هاي مديريت و ويژگي هاي شخصيتي مديران با بهداشت رواني کارکنان سازمان ها و ادارات دولتي ارتباط معني داري وجود دارد؟ روش تحقيق حاضر توصيفي و از نوع زمينه يابي مي باشد. جامعه آماري پژوهش تمامي مديران سازمان ها و ادارات دولتي استان تهران مي باشند که براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گرديده است. پرسشنامه هاي مورد استفاده در اين تحقيق، پرسشنامه سبک هاي مديريتي لوتانز، ويژگي هاي شخصيتي NEO و بهداشت رواني (GHQ) مي باشد که هرسه پرسشنامه داراي ضريب اعتبار مطلوب مي باشند. درنهايت، با استفاده از مدل اماري رگرسيون چندمتغيري با روش ورود همزمان به آزمون فرضيه هاي تحقيق پرداخته شده است. يافته هاي تحقيق نشان داد که ارتباط مثبت معني داري بين سبک هاي مديريت و ويژگي هاي شخصيتي با وجدان بودن و دلپذير بودن با بهداشت رواني کارکنان و ارتباط منفي معني داري بين ويژگي روان نژندي با بهداشت رواني کارکنان (a=0.01) وجود دارد.