مقاله تاثير سختي قاب خمشي بر رفتار پي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: تاثير سختي قاب خمشي بر رفتار پي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پي انعطاف پذير
مقاله رو سازه
مقاله اندرکنش خاک-سازه
مقاله قاب خمشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غيرتمند چنگيز
جناب آقای / سرکار خانم: محرمي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: فاخر علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پي سازه، بارهاي وارد شده بر آن را به وسيله ستونها، ديوارها يا ترکيب اين دو، از رو سازه دريافت و آنها را به خاک منتقل مي کند. با توجه به اينکه پي بخشي از سازه است، در باز توزيع نيروهاي داخلي آن سهيم است. سختي روسازه در باز توزيع نيروهاي داخلي سازه و نيروهاي وارد بر پي و توزيع تنش زير پي موثر بوده و باعث کاهش نشستهاي نابرابر در پي مي شود. فرض انعطاف پذير بودن پي ممکن است باعث افزايش نيروهاي داخلي اعضاي سازه اي نيز بشود. لذا براي تحليل دقيقتر پي و سازه لازم است اثر اندرکنش پي و سازه در نظر گرفته شود. در اين مقاله اثر سختي روسازه با قاب خمشي در توزيع نيروي داخلي پي و نشست آن بررسي شده است. روش تحليل سازه در اين تحقيق، روش اجزاي محدود در شکل خطي و استاتيکي است. خاک به صورت محيطي پيوسته با رفتار خطي به مدل وارد شده و نشان داده شده است که براي دستيابي به دقتي قابل قبول در جوابهاي پي، بايد درصدي از سختي رو سازه همراه با پي در تحليل مشارکت داشته باشد و اين درصد تعيين شده است. براي اين منظور قابهاي دو بعدي خمشي با دهانه ها و ارتفاعهاي متفاوت، همراه با پي و خاک زير پي تحت اثر بارگذاريهاي ثقلي و جانبي قرار گرفته و تحليل شده است. در اين تحليل ها سختي رو سازه متغير اصلي بوده و با مقايسه نتايج اين تحليل ها، اثر سختي روسازه در سختي پي به دست آمده است.