مقاله تاثير سديم دودسيل سولفات بر ساختار و خواص ضد خوردگي پوشش فسفاته بر روي آلياژ منيزيم AZ31 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۱۸۳ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: تاثير سديم دودسيل سولفات بر ساختار و خواص ضد خوردگي پوشش فسفاته بر روي آلياژ منيزيم AZ31
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش فسفاته
مقاله آلياژ منيزيم AZ31
مقاله سديم دودسيل سولفات
مقاله خوردگي
مقاله پلاريزاسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سرابي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: كثيريها سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سديم دودسيل سولفات (SDS) به عنوان يک شتاب دهنده جايگزين نيتريت سديم در حمام فسفاته به کار گرفته شد. تاثير اين ماده فعال سطحي بر ريخت شناسي و خواص ضد خوردگي پوشش فسفاته ايجاد شده بر روي آلياژ منيزيم AZ31 بررسي گرديد. پوشش فسفاته خاکستري روشن در حمام فسفاته محتوي سديم دودسيل سولفات در دماي ۵۰-۴۵ درجه سانتي گراد و مدت زمان ۵ دقيقه بر روي زمينه آلياژ منيزيم AZ31 تشکيل شد. ساختار و ريخت شناسي سطح پوشش هاي فسفاته و ترکيب درصد عناصر موجود در پوشش ها با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني روبشي و آناليز عنصري اشعه ايکس مشاهده و تجزيه و تحليل شد. همچنين سرعت و مقاومت در برابر خوردگي پوشش ها با استفاده از آزمون پلاريزاسيون بررسي گرديد. نتايج نشان داد که با استفاده از سديم دودسيل سولفات به عنوان يک شتاب دهنده جايگزين نيتريت در حمام فسفاته، فاز اصلي هوپئيت در جهات مختلف با يکنواختي بيشتري شروع به رشد مي کند و پوششي با تراکم بالاتر و نفوذ پذيري پايين تر حاصل مي شود. بر اساس نتايج حاصل از آزمون پلاريزاسيون، افزايش غلظت سديم دودسيل سولفات در حمام باعث افزايش مقاومت به خوردگي پوشش فسفاته مي شود.