مقاله تاثير سرمادهي بر خصوصيات جوانه زني و رشد گياهچه پنج اکوتيپ علف باغ (Dactylis glomerata) در دو شرايط آزمايشگاه و گلخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثير سرمادهي بر خصوصيات جوانه زني و رشد گياهچه پنج اکوتيپ علف باغ (Dactylis glomerata) در دو شرايط آزمايشگاه و گلخانه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمادهي
مقاله رشد گياهچه
مقاله علف باغ
مقاله آزمايشگاه
مقاله گلخانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري علي اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، اثرهاي پيش تيمار سرما بر خصوصيات جوانه زني و رشد اوليه (درصد و سرعت جوانه زني، ميانگين طول گياهچه، وزن خشک و نسبت آن به وزن تر، نسبت طول ريشه/ طول ساقه، شاخص بنيه) در ۵ اکوتيپ علف باغ(Dactylis.glomerata)  در دو شرايط آزمايشگاه و گلخانه در قالب آزمايش فاكتوريل با طرح پايه كاملا تصادفي مورد بررسي قرار گرفتند. در گلخانه صفات ميزان پنجه دهي و اندازه سطح برگ نيز ارزيابي گرديد. در شرايط آزمايشگاه، اعمال تيمار سرما به مدت دو هفته روي بذرها در دماي۴oC  در مقايسه با شاهد انجام شد. در گلخانه، پس از اعمال دو هفته پيش سرما، بذرهاي اكوتيپ ها در شرايط استاندارد دماي۲۰±۴ oC  و دوره روشنايي ۱۶ ساعت و تاريکي ۸ ساعت رشد کردند و بعد تيمار سرماي ۴oC در دو مرحله سن ۱۵ و ۳۵ روزه گياهچه ها در مقايسه با شاهد اعمال گرديد. نتايج نشان داد که اکوتيپ هاي بانک ژن و کرج با تيمار سرما داراي بيشترين درصد و سرعت جوانه زني در ژرميناتور بودند. ميانگين درصد و سرعت سبزشدن و شاخص بنيه آنها در گلخانه نسبت به ساير اکوتيپها بيشتر بود. اکوتيپ بانك ژن با داشتن خصوصيات مطلوب جوانه زني و بنيه اي در هر دو محيط و تعداد پنجه دهي و سطح برگ بيشتر در گلخانه به عنوان يکي از اکوتيپ هاي برتر شناخته شد. بعد از اکوتيپ بانك ژن، اکوتيپ هاي کرج و همدان در مرتبه بعدي قرار گرفتند.