مقاله تاثير سرمايه اجتماعي بر فعاليت شغلي دبيران مقطع متوسطه شهرستان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثير سرمايه اجتماعي بر فعاليت شغلي دبيران مقطع متوسطه شهرستان اصفهان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله اعتماد
مقاله شبکه ارتباطي
مقاله فعاليت شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقتيان منصور
جناب آقای / سرکار خانم: رباني خوراسگاني رسول
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه تاثير کار بر نگرش هاي افراد از موضوعات مهم جامعه شناسي است. از طرف ديگر سرمايه اجتماعي به عنوان منابع و پاداش هايي که افراد از طريق روابط اجتماعي به دست مي آورند، در چند دهه گذشته مقبوليت گسترده اي يافته است، ولي تحقيقات چنداني در ارتباط با تاثير سرمايه اجتماعي بر فعاليت شغلي صورت نگرفته است.
هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر فعاليت شغلي دبيران مقاطع متوسطه شهرستان اصفهان است. به اين منظور با بهره گيري از آراي صاحب نظراني مانند پوتنام و کلمن در ابتدا به سنجش ميزان سرمايه اجتماعي در ميان دبيران رسمي نواحي پنجگانه آموزش و پرورش شهرستان اصفهان پرداخته و سپس چگونگي رابطه و تاثير آن بر فعاليت شغلي آنان بررسي شده است. در اين زمينه مولفه هاي سرمايه اجتماعي شامل كيفيت روابط (اعتمادورزي) و كميت روابط (عضويتهاي گروهي و انجمني و روابط هميارانه) مورد بررسي و سنجش قرار گرفته اند.
روش تحقيق از نوع همبستگي و به صورت پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري شامل ۵۴۴۳ نفر دبيران مرد و زن شهرستان اصفهان در سال ۱۳۸۵-۸۶ مي شد كه از بين آنان با استفاده از فرمول كوكران، ۳۲۹ نفر به روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب شدند. شيوه جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه بود. آلفاي كرونباخ فعاليت شغلي ۰٫۷۲ و براي سرمايه اجتماعي ۰٫۸۵ بود.
نتايج اين پژوهش نشان داد که ميانگين ميزان سرمايه اجتماعي دبيران در يک طيف پنج درجه اي از يک تا پنج، ۲٫۵۴ (اعتماد برابر با ۳٫۰۲ و شبکه ارتباطات برابر با ۲٫۱۰) و ميانگين ميزان فعاليت شغلي آنها برابر با ۲٫۷۲ است. در مورد رابطه ميان سرمايه اجتماعي و فعاليت شغلي دبيران، يافته هاي اين تحقيق نشان داد که سرمايه اجتماعي با ابعاد فعاليت شغلي به ترتيب کيفيت آموزشي فعاليت (r=0.42)، ميزان فعاليت آموزشي(r=0.39)  و کيفيت پژوهشي فعاليت (r=0.28) رابطه داشته و هر سه مورد نيز معنادار هستند. به طور كلي ابعاد گوناگون سرمايه اجتماعي، ۱۹ درصد تغييرات فعاليت شغلي را تبيين کردند.