مقاله تاثير سرمايه هاي اقتصادي و فرهنگي افراد روي ميزان اعتماد آنها به پليس (مطالعه موردي جوانان ۱۸تا ۲۹ سال ساکن شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در انتظام اجتماعي از صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: تاثير سرمايه هاي اقتصادي و فرهنگي افراد روي ميزان اعتماد آنها به پليس (مطالعه موردي جوانان ۱۸تا ۲۹ سال ساکن شهر تهران)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد
مقاله سرمايه اقتصادي
مقاله سرمايه فرهنگي
مقاله مجموع سرمايه ها
مقاله برآورده شدن انتظارات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فعلي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله: پژوهش حاضر به بررسي تاثير سرمايه هاي اقتصادي و فرهنگي افراد بر ميزان اعتماد آنها به پليس پرداخته است.
روش: روش پژوهش تبييني از نوع پيمايشي است. و نمونه پژوهش شامل ۳۹۱ نفر از جوانان دختر و پسر ساکن شهرتهران بوده که با روش نمونه گيري خوشه اي – سهميه اي غير تصادفي انتخاب شده اند.
ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است. عمده ترين يافته هاي پژوهش نشان داد که بين سرمايه اقتصادي و ميزان اعتماد به پليس رابطه معکوس وجود دارد. که با افزايش سرمايه اقتصادي افراد مورد مطالعه ميزان اعتماد آنها به پليس پايين مي آيد، بين سرمايه فرهنگي و ميزان اعتماد به پليس رابطه معکوس وجود دارد. و با افزايش سرمايه فرهنگي افراد مورد مطالعه ميزان اعتماد آنها به پليس پايين مي آيد. ميزان سرمايه اقتصادي و فرهنگي از طريق نوع انتظاراتي که از پايگاهها به وجود مي آورد در ميزان اعتماد به پليس تاثير دارد. در واقع رابطه ميان اعتماد به پليس و سرمايه اقتصادي و سرمايه فرهنگي به طور کامل توسط متغير «ميزان برآورده شدن انتظارات» وساطت مي شود. به نحوي که کساني که انتظارات آنها از پليس بيشتر برآورده شده است، بيشتر به پليس اعتماد دارند.