مقاله تاثير سرماي بهاره سازي بر برخي صفات فيزيولوژيکي در دو رقم مقاوم و حساس گندم نان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۸۵ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: تاثير سرماي بهاره سازي بر برخي صفات فيزيولوژيکي در دو رقم مقاوم و حساس گندم نان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله سرماي بهاره سازي
مقاله تعداد نهايي برگ
مقاله  LT50
مقاله کلروفيل
مقاله پرولين
مقاله قند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانبخش گده كهريز سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: كريم زاده قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: رستگاري جزي فردوس
جناب آقای / سرکار خانم: محفوظي سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سالكده سيدقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرآيند عادت دهي به سرما از سازوكارهاي مهم در تحمل ارقام گندم به تنش سرما است. اين تحقيق با هدف تعيين ارتباط نياز بهاره سازي با بيان تحمل به سرما و تغييرات فيزيولوژيكي در يك رقم بسيار متحمل و يك رقم حساس به تنش سرما در شرايط كنترل شده از آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي انجام شد. تكميل بهاره سازي با استفاده از روش شمارش تعداد نهايي برگ و ميزان تحمل به سرما با روش LT50 تعيين گرديد. عدم نياز بهاره سازي در رقم بهاره کوهدشت و تکميل بهاره سازي در روز ۴۲ سرماي بهاره سازي در رقم زمستانه شايان با استفاده از نتايج تعداد نهايي برگ حاصل شد. بررسي LT50 نشان داد که در رقم شايان حداكثر مقاومت به سرما در زمان تكميل بهاره سازي -۱۷ درجه سانتي گراد و در رقم کوهدشت درجه سانتي گراد مي باشد. ارتباط بين محتوي کلروفيل، ميزان کلروفيل فلورسانس، انباشت پرولين و قندهاي کل با ميزان بيان تحمل به سرما بررسي گرديد. نتايج نشان داد كه در اثر القا سرما، کاهش راندمان کوآنتومي فتوسيستم ІІ در رقم شايان بسيار كمتر از رقم کوهدشت مي باشد. تيمار سرما باعث كاهش معني دار ۳۰ درصد محتوي كلروفيل در رقم کوهدشت و افزايش ۳۶ درصد آن در رقم شايان در زمان اشباع بهاره سازي گرديد. همچنين در رقم زمستانه شايان انباشت ۳ و ۲ برابر پرولين و قندهاي كل نسبت به رقم بهاره کوهدشت در روز ۴۲ سرما كاملا مشهود بود. اين عكس العمل ها، بيانگر پاسخ بهتر به سرما در رقم داراي نياز بهاره سازي در مقايسه با رقم بدون نياز بهاره سازي است.