مقاله تاثير سطح آگاهي معلم از ناتوانايي هاي يادگيري بر نحوه پسخوراند به بازده تحصيلي و واکنش هاي هيجاني به دانش آموزان داراي ناتواني يادگيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: تاثير سطح آگاهي معلم از ناتوانايي هاي يادگيري بر نحوه پسخوراند به بازده تحصيلي و واکنش هاي هيجاني به دانش آموزان داراي ناتواني يادگيري
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناتواني يادگيري
مقاله واکنش هيجاني
مقاله پسخوراند
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله سطح آگاهي معلم
مقاله توانايي و تلاش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي اندبيل اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش هاي مربوط به سناد چنين نشان داده است که سطح توانايي و تلاش دانش آموز علل اصلي پيامدها و بازده هاي پيشرفت تحصيلي است و باعث مي شود که معلمان به دانش آموزان پسخوراند ارزشي و واکنش هيجاني نشان دهند و از عملکرد آنان در آينده انتظارات متفاوتي داشته باشند. هدف پژوهش حاضر نيز عبارت است از بررسي تاثير ميزان آگاهي معلمان از ناتواني هاي يادگيري بر ارايه پسخوراند و واکنش ها هيجاني به دانش آموزان داراي سطوح مختلف تلاش و توانايي و انتظار از عملکرد آينده اين دانش آموزان. بدين منظور ۱۳۶ معلم راهنمايي (۶۸ معلم زن و ۶۸ معلم مرد) از منطقه ۸ آموزش و پرورش شهر تهران به طور تصادفي انتخاب شدد. معلمان سطح آگاهي، پسخوراند، واکنش هاي هيجاني و انتظار عملکرد آتي دانش آموزان را از طريق درجه بندي پرسش هاي ارايه شده با توجه به اينکه دانش آموزان مورد نظر داراي ناتواني يادگيري و بدون ناتواني يادگيري است، مشخص کرده اند. در بيشتر موارد معلمان به دانش آموزان داراي ناتواني يادگيري در مقايسه با دانش آموزان بدون ناتواني يادگيري پاداش بيشتر و تنبيه کمتر، خشم کمتر و تاسف زياد نشان داده اند و از عملکرد آتي آنان انتظارات شکست بيشتري داشتند.