مقاله تاثير سطوح متفاوت اختلاف کاتيون – آنيون جيره پيش و پس از زايش بر توليد شير و غلظت مواد معدني پلاسماي گاوهاي هلشتاين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي) از صفحه ۳۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تاثير سطوح متفاوت اختلاف کاتيون – آنيون جيره پيش و پس از زايش بر توليد شير و غلظت مواد معدني پلاسماي گاوهاي هلشتاين
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاو شيري
مقاله اختلاف کاتيون – آنيون جيره
مقاله عملکرد شيردهي
مقاله مواد معدني پلاسما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزاقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: عربي حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ساكي علي ‌اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: زماني پويا
جناب آقای / سرکار خانم: دزفوليان اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي اثر سطوح مختلف اختلاف کاتيون – آنيون جيره در قبل و بعد از زايمان بر توليد و ترکيب شير، غلظت مواد معدني پلاسما و وضعيت سلامتي از ۲۴ راس گاو شيري بصورت آزمايش فاکتوريل ۲×۲ در قالب طرح واحدهاي خرد شده در زمان استفاده شد. بدين منظور حيوانات در پيش از زايش به دو گروه ۱۲ راسي تقسيم شدند که يک گروه با جيره با اختلاف کاتيون – آنيون ۱۰۰- ميلي اکي والان و گروه ديگر با اختلاف کاتيون – آنيون جيره اي ۱۰۰+ ميلي اکي والان در کيلوگرم ماده خشک تغذيه شدند. بلافاصله پس از زايش حيوانات از هرگروه به دو گروه ۶ راسي تقسيم شده و يک گروه با جيره با اختلاف کاتيون – آنيون ۲۰۰+ ميلي اکي والان و گروه ديگر با جيره اي حاوي اختلاف کاتيون – آنيون ۴۰۰+ ميلي اکي والان در کيلوگرم ماده خشک تغذيه شدند. مصرف خوراک بطور هفتگي و نمونه هاي خون در روزهاي ۲ و ۱۲ پيش و پس از زايمان جمع آوري شدند. اختلاف کاتيون – آنيون جيره اي ۱۰۰- ميلي اکي والان باعث افزايش معني دار کلسيم، منيزيم، کلر و گوگرد پلاسما شد. سطح اختلاف کاتيون – آنيون جيره پس از زايش ۴۰۰+ ميلي اکي والان نسبت به ۲۰۰+ ميلي اکي والان موجب افزايش معني دار در مصرف ماده خشک، توليد شير تصحيح شده براي ۴ درصد چربي (P<0.01) درصد چربي شير (P<0.01)، کل مواد جامد شير (P<0.01) و مقادير سديم و پتاسيم پلاسما شد. اختلاف کاتيون – آنيون پيش از زايش بر غلظت مواد معدني پلاسما، مصرف خوراک و توليد شير گاوها در دوره شيردهي اثر معني داري نداشت. هيچ موردي از تب شير در گاوهاي شيرده مشاهده نشد. اختلاف کاتيون – آنيون منفي يا مثبت اثر معني داري بر ميزان بروز جفت ماندگي و هيپوکلسيمي نداشت اما خطر وقوع آنها در دريافت کنندگان جيره آنيوني کاهش يافت. با توجه به نتايج اين آزمايش، اختلاف کاتيون – آنيون پايين در اواخر آبستني براي حفظ سلامتي دام مفيد بوده و افزايش آن بلافاصله پس از زايش بر توان توليدي حيوان در دوره شيردهي اثر مثبتي داشت.