مقاله تاثير سطوح مختلف ازت و آبياري بر صفات كمي و كيفي پسته در منطقه خاش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثير سطوح مختلف ازت و آبياري بر صفات كمي و كيفي پسته در منطقه خاش
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسته
مقاله عملكرد
مقاله كود
مقاله دور آبياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي محمدآبادي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور حميد
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري موفق فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: منعم زاده عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به مدت چهار سال در مجتمع كشت و صنعت گوهر كوه خاش ايرانشهر در قالب آزمايش اسپليت پلات به صورت طرح بلوك هاي كامل تصادفي در ۳ تكرار بر روي درختان بارور پسته رقم اوحدي انجام شد. فاكتورهاي مورد مطالعه عبارتند از تيمار اصلي دور آبياري در سه سطح ۳۰ ، ۴۰ و ۶۰ روز و كود ازته به عنوان تيمار فرعي در سه سطح بدون كود ازته، ۷۵۰ و ۱۵۰۰ گرم براي هر درخت انتخاب شد. بالاترين عملكرد محصول مربوط به درختاني بود كه در دور آبياري ۳۰ روزه بيشترين مقدار ازت را دريافت كردند و كمترين عملكرد محصول مربوط به تيمارهاي دور آبياري ۳۰ روزه بدون استفاده از كود ازته (تيمار شاهد ازت)، و دور آبياري ۶۰ روزه بدون استفاده از كود ازت (تيمار شاهد ازت)، گزارش شد. در هر دور آبياري كمترين رشد رويشي مربوط به تيمارهايي بود كه ازتي دريافت ننموده بودند و در اغلب موارد با افزايش سطوح بكار رفته ازت، رشد رويشي نيز افزايش معني داري پيدا نمود. حداكثر رشد رويشي مربوط به تيمارهاي دور آبياري ۳۰ روزه و استفاده از ۱۵۰۰ گرم كود ازته براي هر درخت و همچنين دور آبياري ۴۰ روزه و استفاده از ۷۵۰ گرم كود ازته براي هر درخت، حداقل رشد مربوط به تيمارهاي دور آبياري ۴۰ و ۶۰ روز بدون استفاده از كود ازته بود. اثر سال و اثر تيمارهاي دور آبياري و اثرات متقابل آنها بر فاكتور وزن محصول خشك در سطح احتمال ۱%، معني دار شد. همچنين حداكثر خنداني مربوط به دورآبياري ۴۰ روز بدست آمد. بيشترين مقدار خنداني در كاربرد مقادير مختلف ازت نيز مربوط به تيمارهايي بود كه مقدار ۷۵۰ گرم كود ازته به ازاي هر درخت دريافت نمودند.