مقاله تاثير سطوح مختلف دانه خلر خام و حرارت داده شده بر بازده رشد و برخي از متابوليت هاي خون جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي) از صفحه ۵۳ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تاثير سطوح مختلف دانه خلر خام و حرارت داده شده بر بازده رشد و برخي از متابوليت هاي خون جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلر
مقاله عمل آوري گرمايي
مقاله جوجه گوشتي
مقاله بازده رشد
مقاله متابوليت هاي خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميرآبادي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: رياسي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: جان محمدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگ فر همايون
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي نسري محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثرات سطوح مختلف دانه خلر خام و حرارت داده شده در جيره جوجه هاي گوشتي، بر عملکرد رشد و متابوليت هاي خون آنها بررسي شد. براي اين منظور از ۲۱۰ قطعه جوجه گوشتي ۱۴ روزه سويه تجاري راس در قالب يک طرح بلوک کامل تصادفي با ۷ تيمار، ۳ تکرار و ۱۰ جوجه در هر تکرار استفاده شد. تيمارهاي آزمايشي شامل جيره شاهد (بدون خلر) و جيره هاي حاوي سطوح ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد دانه خلر خام يا حرارت داده شده بودند. مصرف غذا، افزايش وزن، ضريب تبديل غذايي، شاخص توليد اروپايي، فسفات لاشه، غلظت پروتئين کل، تري گليسريد و کلسترول در پلاسماي خون جوجه ها مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد که سطوح ۲۰ و ۳۰ درصد خلر خام موجب افزايش معني دار (P<0.05) مصرف خوراک شد و حرارت دادن خلر در سطح ۳۰ درصد، مصرف خوراک را به طور معني داري (P<0.05) کاهش داد. حرارت دادن دانه خلر در سطوح مختلف، رشد و ضريب تبديل جوجه ها را بهبود بخشيد. مصرف ۲۰ درصد خلر خام و ۳۰ درصد خلر حرارت داده شده در مقايسه با گروه شاهد وزن کبد را بطور معني داري (P<0.05) افزايش داد. در ۲۸ روزگي، ميانگين غلظت پروتئين کل پلاسما بطور معني داري (P<0.05) تحت تاثير جيره هاي غذايي قرار گرفت و در گروه شاهد کمتر از ديگر گروه ها بود. در ۴۲ روزگي غلظت کلسترول پلاسما در جوجه هاي تغذيه شده با جيره حاوي ۳۰ درصد خلر خام کمترين و اختلاف آن با جيره شاهد معني دار (P<0.05) بود. نتيجه گرفته شد که حرارت دادن دانه خلر مورد استفاده در جيره جوجه هاي گوشتي اثرات سودمندي دارد.