مقاله تاثير سطوح مختلف سلنيوم بر فراسنجه هاي متابوليكي خون و ايمني هومورال در جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۳۲۹ تا ۳۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثير سطوح مختلف سلنيوم بر فراسنجه هاي متابوليكي خون و ايمني هومورال در جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متابوليت هاي خوني
مقاله ايمني هومورال
مقاله سلنيوم
مقاله جوجه گوشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلنيوم يك ماده معدني كمياب ضروري است و اثر شديدي بر ايمني، سلامتي و عملكرد توليدي دارد. اين آزمايش به منظور تعيين اثرات سه سطح سلنيوم بر عملكرد توليدي و ايمنو لوژيكي جوجه هاي گوشتي انجام شد. ۲۲۵ قطعه جوجه گوشتي يك روزه سويه تجاري راس در يك طرح كاملا تصادفي، با ۳ تيمار (۵ تكرار و ۱۵ قطعه جوجه در هر تكرار) با يكي از جيره هاي داراي سه سطح سلنيوم شامل جيره فاقد سلنيوم، جيره داراي سلنيوم در سطح NRC (0.15 ميلي گرم در كيلوگرم جيره) و ۲ برابر (۰٫۳ ميلي گرم بر كيلوگرم) تغذيه شدند. جوجه ها در ۲۱ و ۳۵ روزگي با ۰٫۲ سي سي محلول ۵ درصد گلبول قرمز گوسفند (SRBC) در عضله سينه تزريق شدند و در ۷ و ۱۴ روز بعد از هر تزريق نمونه گيري خوني انجام شد. افزودن سلنيوم به جيره موجب افزايش مصرف خوراك، افزايش وزن روزانه و نيز تغيير معني داري در ضريب تبديل غذايي نگرديد (P>0.05). افزودن سلنيوم منجر به مشاهده تفاوت معني دار آماري بر فاكتورهاي خوني (كلسترول، -LDL كلسترول و  -HDLكلسترول گرديد (P<0.05). اما بر تري گليسريد و –VLDL كلسترول تاثير معني داري نداشت (P>0.05). اثر جيره حاوي سطح ۰٫۳ ميلي گرم بر كيلوگرم سلنيوم منجر به افزايش معني دار در ميزان گاما گلوبولين توليد شده و نيز تيتر IgY تام در ۷ روز بعد از تزريق دوم شد (P<0.05). وزن ارگان هاي لنفوئيدي (طحال و بورس فابريسيوس) به طور معني داري تحت تاثير جيره ها قرار نگرفت (P>0.05). از اين تحقيق استنتاج مي شود كه افزودن سطوح سلنيوم مورد استفاده (بيشتر از سطح توصيه شده توسط (NRC در اين آزمايش منجر به بهبود عملكرد، و تغييردر اندام هاي لنفوئيدي نگرديد.