مقاله تاثير سطوح مختلف سه نوع افزودني ميكروبي بر عملکرد جوجه شترمرغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۳۶۹ تا ۳۷۴ منتشر شده است.
نام: تاثير سطوح مختلف سه نوع افزودني ميكروبي بر عملکرد جوجه شترمرغ
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروبيوتيک
مقاله مخمر
مقاله بيوپلوس ۲ب
مقاله پروتکسين
مقاله جوجه شترمرغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده بالف صادق
جناب آقای / سرکار خانم: فرودي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: افسر علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي سطوح مختلف سه نوع افزودني ميكروبي (بيوپلوس ۲ب، مخمر و پروتکسين) بر عملکرد جوجه شترمرغ، آزمايشي در قالب طرح کاملا تصادفي در ۱۰ تيمار و ۳ تکرار و در ۳۰ واحد آزمايشي که هر واحد آزمايشي شامل ۵ قطعه جوجه شترمرغ از نژاد گردن سياه آفريقايي که به طور تصادفي قرار داده شده بود  ، به مدت شش هفته صورت گرفت. جيره هاي آزمايشي حاوي سه سطح بيوپلوس ۲ب (۰٫۰۴، ۰٫۰۸ و ۰٫۱۲ درصد)، سه سطح مخمر (۰٫۱، ۰٫۲ و ۰٫۳ درصد) و سه سطح پروتکسين (۰٫۰۱، ۰٫۰۲ و ۰٫۰۳ درصد) و يک گروه شاهد فاقد افزودني ميكروبي بوده اند. جيره هاي حاوي ۰٫۰۴ درصد بيوپلوس ۲ب و ۰٫۱ و ۰٫۳ درصد مخمر در آخر هفته ششم در بين ساير جيره ها به طور معني داري موجب افزايش وزن بيشتري گرديدند. در انتهاي هفته ششم، كمترين مقدار مصرف خوراك در رابطه با جيره حاوي ۰٫۰۳ درصد پروتكسين، در مقابل شاهد با بيشترين مقدار مصرف خوراك ديده شد. به طور معني داري، بهترين ضريب تبديل خوراك در آخر هفته ششم در رابطه با جيره هاي حاوي ۰٫۱ و ۰٫۳ درصد مخمر و ۰٫۰۴ درصد بيوپلوس ۲ب ديده شد و بعد از جيره هاي فوق، جيره حاوي ۰٫۰۳ درصد پروتكسين مقام دوم را از نظر بهترين ضريب تبديل غذايي احراز نمود. به طور كلي از سه نوع افزودني ميكروبي مورد آزمايش در اين طرح تحقيقاتي مي توان به طور جداگانه، استفاده از ۰٫۰۴ درصد بيوپلوس ۲ب، ۰٫۱ درصد مخمر و ۰٫۰۳ درصد پروتكسين را در تغذيه جوجه هاي شترمرغ، توصيه نمود.