مقاله تاثير سطوح مختلف شوري و دما بر جوانه زني شبدر برسيم (Trifolium alexanderinum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهي از صفحه ۱۸ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تاثير سطوح مختلف شوري و دما بر جوانه زني شبدر برسيم (Trifolium alexanderinum)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبدر برسيم
مقاله جوانه زني
مقاله تنش شوري
مقاله رژيم دمايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طويلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: صابري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صفري بتول
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سنگدهي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه اثر دما و شوري بر ويژگي هاي جوانه زني و رشد شبدر برسيم (Trifolium alexanderinum) مورد بررسي قرار گرفت. تاثير فاکتور دما در دو سطح (۲۵ و ۳۵ درجه سانتيگراد) و فاکتور شوري در پنج سطح (آب مقطر، ۳، ۶، ۹ و ۱۲ دسي زيمنس بر متر) به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با چهار تکرار مطالعه گرديد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد که بين سطوح مختلف شوري و سطوح مختلف دما از نظر درصد جوانه زني در سطح آماري ۵ درصد و از نظر سرعت جوانه زني، طول ريشه چه و طول ساقه چه در سطح آماري ۱ درصد تفاوت معني دار وجود دارد، ولي در بررسي اثر دما بر طول ريشه چه تفاوت معني داري مشاهده نشد. مقايسه ميانگين درصد جوانه زني نشان داد که با افزايش شوري از درصد جوانه زني بذور کاسته مي شود به طوري که درصد جوانه زني در دماي ۲۵ درجه سانتيگراد و شوري ۱۲ دسي زيمنس برمتر در مقايسه با تيمار شاهد به ميزان ۵۷ درصد کاهش يافت. همچنين بيشترين سرعت جوانه زني مربوط به تيمار شاهد با دماي ۳۵ درجه سانتيگراد و کمترين سرعت جوانه زني مربوط به سطح شوري ۱۲ دسي زيمنس برمتر با دماي ۳۵ درجه سانتيگراد بود. در هر دو محدوده دمايي (۲۵ و ۳۵ درجه سانتيگراد) با افزايش سطوح شوري اختلاف بين طول ساقه چه و طول ريشه چه به کمترين مقدار خود رسيد.