مقاله تاثير سطوح مختلف شوري و دما بر جوانه زني بذر گياه تاج خروس (Celosia argentea) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: تاثير سطوح مختلف شوري و دما بر جوانه زني بذر گياه تاج خروس (Celosia argentea)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاج خروس
مقاله شوري
مقاله درصد جوانه زني
مقاله طول ريشه چه
مقاله سرعت جوانه زني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالقي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: معلمي نوراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به وجود شوري و دماي بالا در منطقه خوزستان، پژوهشي با هدف ارزيابي اثرات شوري و دما بر جوانه زني بذر گياه تاج خروس با دو فاكتور دما در ۲ سطح (۲۵ و ۳۵ درجه سانتي گراد) و شوري در ۵ سطح (آب مقطر، ۳، ۶، ۹ و ۱۲ دسي زيمنس بر متر) به صورت فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي با ۳ تكرار انجام شد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد كه بين سطوح مختلف شوري و سطوح مختلف دما از نظر درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني و طول ريشه چه در سطح احتمال ۱ درصد تفاوت معني داري وجود دارد، ولي اثر متقابل آن ها فقط از نظر درصد جوانه زني در سطح ۵ درصد معني دار مي باشد. مقايسه ميانگين درصد جوانه زني نشان داد كه با افزايش شوري از درصد جوانه زني بذور كاسته مي شود، به طوري كه درصد جوانه زني در شوري ۱۲ دسي زيمنس بر متر در مقايسه با شاهد به ميزان ۴۴/۲۰ درصد كاهش يافت. هم چنين بيشترين طول ريشه چه به ميزان ۶/۷۰ ميلي متر به شاهد و كمترين طول ريشه چه به شوري ۱۲ دسي زيمنس بر متر به ميزان ۲/۱۹ ميلي متر مربوط بود. بررسي اثر دما بر درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني و طول ريشه چه نيز نشان داد كه بيشترين درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني و طول ريشه چه در دماي ۲۵ درجه سانتي گراد نسبت به دماي ۳۵ درجه سانتي گراد بود. بررسي اثر متقابل دما و شوري نيز نشان داد كه با افزايش ۱۰ درجه اي دما از ۲۵ به ۳۵ درجه سانتي گراد از درصد جوانه زني بذور در شوري هاي ۶، ۹ و ۱۲ دسي زيمنس بر متر به ترتيب به ميزان ۱۴، ۶۳/۱۷ و ۳۳/۱۸ درصد كاسته مي شود، در حالي كه در تمامي سطوح شوري از ميزان بذر جوانه زده در روز به تعداد ۳ بذر در روز كاسته مي شود.