مقاله تاثير سطوح مختلف عناصر سنگين بر جوانه زني و رشد گياهچه هاي Atriplex lentiformis که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۱۱۲ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثير سطوح مختلف عناصر سنگين بر جوانه زني و رشد گياهچه هاي Atriplex lentiformis
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کادميوم
مقاله سولفات مس
مقاله جوانه زني
مقاله A. lentiformis؛ تنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: طويلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حضور فلزات سنگين يکي از مهمترين تنش هاي محيطي است که مي تواند منجر به کاهش رشد و توليد انواع اکسيژن هاي واکنشگر شود. در اين تحقيق اثر تيمارهاي مختلف دو فلز سنگين کادميوم و سولفات مس بر جوانه زني و رشد بذور A. lentiformis بررسي شد. بدين منظور بذرهاي اين گونه گياهي پس از ضدعفوني کردن به مدت ۹ روز بر روي کاغذ صافي تحت تيمارهاي ۱۰، ۲۰ و ۳۰ ميلي گرم در ليتر کادميوم و ۱۰، ۲۰ و ۳۰ ميلي گرم در ليتر سولفات مس قرار گرفتند. آب مقطر نيز به عنوان تيمار شاهد در نظر گرفته شد. از هر تيمار ۴ تکرار و در هر تکرار ۲۵ بذر وجود داشت. جوانه زني بذرها هر روز بررسي شد و ميزان رشد با اندازه گيري طول ريشه چه و طول ساقه چه در آخرين روز آزمايش تعيين شد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين ها نشان داد غلظت هاي اعمال شده کادميوم بر درصد و سرعت جوانه زني و سولفات مس بر درصد جوانه زني بذرهاي A. lentiformis اثر معني داري نداشت اما طول ريشه چه، طول ساقه چه، طول گياهچه و شاخص بنيه بذر حاصل از تاثير تيمارهاي مورد آزمايش در سطح يک درصد آماري معني دار شد. اعمال غلظت هاي مختلف دو فلز سنگين مورد تحقيق باعث کاهش معني دار مولفه هاي رشد گونه  A. lentiformisشد.