مقاله تاثير سطوح مختلف محلول پاشي عنصر سيليسيم و تراکم کاشت بر خصوصيات کمي کلزا (Hyola (42 در شرايط آب و هوايي ورامين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۳۱۵ تا ۳۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثير سطوح مختلف محلول پاشي عنصر سيليسيم و تراکم کاشت بر خصوصيات کمي کلزا (Hyola (42 در شرايط آب و هوايي ورامين
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تراکم
مقاله برگ پاشي سيليسيم
مقاله عملکرد و اجزاي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خلعتبري منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: پاك نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور جواد
جناب آقای / سرکار خانم: كسرايي پورنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير سطوح مختلف تراکم کاشت و برگ پاشي سيليسيم بر خصوصيات کمي هيبريد کلزا Hyola (42)، آزمايشي به صورت فاکتوريل با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سال زارعي ۸۷-۱۳۸۶ در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي ورامين – پيشوا در قلعه سين در ۳ تکرار و ۹ تيمار اجرا شد. عامل هاي مورد بررسي در اين پژوهش عبارتند از: تراکم کاشت در ۳ سطح: ۵۰۰ هزار بوته در هکتار (A1)، ۶۵۰ هزار بوته در هکتار (A2)، ۸۰۰ هزار بوته در هکتار (A3) و برگ پاشي سيليسيم در سه غلظت: بدون برگ پاشي (شاهد) B1))، برگ پاشي با غلظت ۳ در هزار (B2)، برگ پاشي با غلظت ۶ در هزار (B3). نتايج حاصل نشان داد که عملکرد دانه، رابطه مستقيمي با اجزاي عملکرد داشت. افزايش يا کاهش هر يک از اجزاي عملکرد، ميزان عملکرد دانه را تحت الشعاع قرار مي دهد. بالاترين عملکرد دانه از تيمار برگ پاشي سيليسيم با غلظت ۶ در هزار با ميانگين ۳۳۷۲٫۳ کيلوگرم در هکتار به دست آمد که نسبت به تيمار شاهد با متوسط ۲۴۰۰ کيلوگرم در هکتار، برتري ۲۸٫۹ درصدي را نشان داد. همچنين بيشترين مقدار ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعي، تعداد خورجين در بوته، تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه و عملکرد بيولوژيک نيز به ترتيب با ۱۳۶٫۱ سانتي متر، ۵ عدد، ۱۸۸٫۳ عدد، ۱۷٫۵ عدد، ۳٫۳۴ گرم و ۷۸۲۲٫۶ کيلوگرم در هکتار از تيمار برگ پاشي با غلظت ۶ در هزار حاصل شد و در تمامي اين موارد، تيمار شاهد کمترين مقدار را به خود اختصاص داد. عامل تراکم کاشت بر صفات مورد بررسي در سطح يک و پنج درصد تاثير گذار بود. بالاترين عملکرد دانه، از تراکم کاشت۸۰۰ هزار بوته در هکتار با متوسط ۳۴۵۱٫۳ کيلوگرم در هکتار و کمترين ميزان آن نيز از تراکم کاشت ۵۰۰ هزار بوته در هکتار با ميانگين ۲۳۴۳٫۳ کيلوگرم در هکتار حاصل شد. اثرات متقابل تراکم کاشت و سطوح محلول پاشي نيز بر صفات مورد بررسي، معني دار شد. بالاترين ارتفاع بوته، تعداد خورجين در بوته، عملکرد نهايي و عملکرد بيولوژيک، از تيمار تراکم کاشت ۸۰۰ هزار بوته در هکتار و برگ پاشي سيليسيم با غلظت ۶ در هزار به دست آمد. اما بيشترين تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه، از تيمار تراکم ۵۰۰ هزار بوته و غلظت برگ پاشي ۶ در هزار حاصل شد. در نهايت با توجه به يافته هاي حاصل از اين پژوهش، تراکم کاشت ۸۰۰ هزار بوته در هکتار و برگ پاشي سيليسيم با غلظت ۶ درهزار براي هيبريد Hyola (42) در منطقه ورامين توصيه مي شود.