مقاله تاثير سطوح مختلف ناتوزيم بر توان پرواري، قابليت هضم و متابوليت هاي شكمبه بره هاي نر وراميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۸۹ تا ۲۹۳ منتشر شده است.
نام: تاثير سطوح مختلف ناتوزيم بر توان پرواري، قابليت هضم و متابوليت هاي شكمبه بره هاي نر وراميني
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناتوزيم
مقاله توان پرواري
مقاله قابليت هضم
مقاله متابوليت هاي شکمبه
مقاله گوسفند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقرشاه حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايزدي كامران
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان بنادكي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه گذشته آنزيم هاي مختلفي در تغذيه نشخواركنندگان و غير نشخواركنندگان مورد استفاده قرار گرفته است. برخي از آنها اثر مثبتي بر توليد حيوان داشتند. اين پژوهش نيز به منظور مطالعه تاثير تغذيه آنزيم ناتوزيم بر توان پرواري، قابليت هضم و برخي متابوليت هاي شكمبه بره هاي نر وراميني انجام گرفت. ۲۴ راس بره نر وراميني ۳ تا ۴ ماهه با ميانگين وزن اوليه ۲۲±۱٫۵ كيلوگرم در قالب يك طرح كاملا تصادفي با سه جيره آزمايشي و ۸ تكرار در هر جيره به مدت ۸۴ روز تغذيه شدند. جيره هاي آزمايشي شامل جيره شاهد (بدون آنزيم)، جيره حاوي نيم گرم ناتوزيم در هر كيلوگرم خوراك و جيره حاوي يك گرم ناتوزيم در هر كيلوگرم خوراك بودند. جيره پايه با استفاده از نرم افزارCNCPS  گوسفندي متوازن شد. ماده خشك مصرفي و افزايش وزن روزانه بره ها اندازه گيري شده و قابليت هضم جيره ها با اندازه گيري نشانگر خارجي اكسيد كروم سه ظرفيتي تعيين گرديد. پس از پايان آزمايش، از بره ها نمونه هاي مايع شكمبه گرفته شده و pH و نيتروژن آمونياكي آنها اندازه گيري شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه جيره هاي آزمايشي اثر معني داري بر افزايش وزن روزانه، ماده خشك مصرفي روزانه و ضريب تبديل غذايي بره هاي نر نداشتند. همچنين قابليت هضم چربي خام، پروتئين خام، ديواره سلولي، ديواره سلولي بدون همي سلولز، ماده آلي و ماده خشك جيره هاي مختلف تفاوت معني داري نداشت. pH و نيتروژن آمونياكي مايع شكمبه بره ها نيز به طور معني داري تحت تاثير جيره ها قرار نگرفت. بنابراين، استفاده از ناتوزيم تا سطح يك گرم در هر كيلوگرم خوراك تاثير معني داري بر بهبود عملكرد پروار بره هاي نر وراميني نداشت.