مقاله تاثير سطوح مختلف نوكلئوتيد جيره بر فعاليت تنظيم اسمزي زوايد باب المعدي بچه ماهي آزاد خزر (Salmo trutta caspius) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۷۳ تا ۲۸۰ منتشر شده است.
نام: تاثير سطوح مختلف نوكلئوتيد جيره بر فعاليت تنظيم اسمزي زوايد باب المعدي بچه ماهي آزاد خزر (Salmo trutta caspius)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوكلئوتيد جيره
مقاله آزاد ماهلي درياي خزر
مقاله زوايد باب المعدي
مقاله تنظيم اسمزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اولاد صادق
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده صابر
جناب آقای / سرکار خانم: عابديان كناري عبدالمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوكلئوتيدها از جمله تركيبات داخل سلولي محسوب مي شوند و نقش كليدي در تنظيم تمام پروسه هاي بيولوژيك دارند. تاثير نوكلئوتيد افزودني جيره در ۳ سطح صفر (گروه كنترل)، ۰٫۲۵ و ۰٫۵ درصد (گروه تيمار)، بر فعاليت زوايد باب المعدي (ساك هاي پيلوريك) در تنظيم اسمزي بچه ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius) بود. بدين منظور ماهيان با وزن متوسط ۱۲ گرم (۳۵ قطعه در سه تكرار براي هر تيمار) براي به مدت ۸ هفته پرورش داده شدند. در پايان دوره پرورش تعداد ۱۲ قطعه بچه ماهي از هر تيمار با ميانگين وزن ۲۶ گرم به شوري ۱۸ گرم در ليتر معرفي گرديد. پس از ۷۲ ساعت جهت بررسي حضور و ميزان فعاليت ايمنيايي آنزيم K+ATPase، Na+، به روش بافت شناسي و ايمونوهيستوشيمي، از هر تيمار تعداد ۴ قطعه ماهي صيد و در محلول بوئن به مدت ۲۴ ساعت فيكس گرديدند و در ادامه مراحل قالب گيري و برش انجام شد. مكان يابي ايمنيايي (Immunolocalization) آنزيم K+ATPase،Na+  نشان داد كه اين آنزيم در انترسيت هاي زوايد باب المعدي حضور داشته و ميزان اين آنزيم در نمونه هاي جيره» غذايي نوكلئوتيد ۰٫۵ درصد افزايش معني داري (P<0.05) نسبت به تيمار صفر و تيمار ۰٫۲۵ درصد داشته است. در مجموع مي توان نتيجه گيري كرد كه حضور قابل توجه اين آنزيم در زوايد باب المعدي آزاد ماهي خزر دلالت بر نقش تنظيم اسمزي اين زوايد داشته و تفاوت حضور آن در تيمارهاي مختلف نوكلئوتيد نشان مي دهد كه اين ماده افزودني مي تواند با افزايش توان تنظيم يوني بچه ماهيان، نقش مهمي در سازش آنها به شوري ۱۸ گرم در ليتر داشته باشد.