مقاله تاثير سطوح مختلف نيتروژن و زئوليت بر خصوصيات کمي و کيفي سيب زميني رقم آگريا در منطقه اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۳۷۹ تا ۳۹۱ منتشر شده است.
نام: تاثير سطوح مختلف نيتروژن و زئوليت بر خصوصيات کمي و کيفي سيب زميني رقم آگريا در منطقه اراک
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب زميني
مقاله نيتروژن
مقاله زئوليت
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: پازكي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: چنگيزي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير مقادير مختلف نيتروژن و زئوليت بر خصوصيات كمي و كيفي سيب زميني رقم آگريا، آزمايشي به صورت فاكتوريل بر پايه طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي مرادي واقع در ۵ کيلومتري اراك، در بهار سال ۱۳۸۸ اجرا شد. عوامل مورد بررسي شامل نيترون در سه سطح ۹۶، ۱۸۴ و ۲۷۶ كيلوگرم در هکتار و زئوليت در چهار سطح صفر، ۲، ۴ و ۶ تن در هكتار بودند. نتايج اين تحقيق نشان داد كه اثر مقادير مختلف زئوليت و نيتروژن بر تعداد ساقه در بوته، ارتفاع بلندترين ساقه اصلي، وزن خشک اندام هوايي، وزن کل غده در بوته، وزن غده هاي با قطر بيشتر از ۵٫۵ سانتي متر و عملکرد غده در هکتار در سطح احتمال %۱ معني دار شد. همچنين مقايسه ميانگين ها نشان داد که اثرات متقابل زئوليت و نيتروژن بر وزن کل غده دربوته، وزن غده هاي با قطر بيشتر از ۵٫۵ سانتي متر و عملکرد غده در واحد سطح معني دار بود. بالاترين عملکرد غده با کاربرد مقدار ۲۷۶ کيلوگرم نيتروژن خالص و ۶ تن زئوليت به ميزان ۶۱ تن در هکتار به دست آمد که اختلاف معني داري با تيمار مصرف ۱۸۴ کيلوگرم نيتروژن و ۶ تن زئوليت در هکتار نداشت. بنابراين با مصرف کمتر کود نيتروژن تا ۱۸۴ کيلوگرم در هکتار مي توان بدون کاهش معني دار عملکرد، در مصرف کود نيتروژن صرفه جويي به عمل آورد.