مقاله تاثير سطوح مختلف پرليت بر فعاليت آنزيم آلكالين فسفاتاز روده كوچك جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۷ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: تاثير سطوح مختلف پرليت بر فعاليت آنزيم آلكالين فسفاتاز روده كوچك جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرليت
مقاله آلكالين فسفاتاز
مقاله روده باريك و جوجه گوشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قياسي قلعه كندي جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: ناظر‌عدل كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: سلامت دوست نوبري رامين
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم نژاد يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: كارآموز حبيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين اثر سطوح مختلف پرليت بر فعاليت آنزيم آلكالين فسفاتاز در روده كوچك جوجه هاي گوشتي سويه راس (Ross 308) اين آزمايش انجام گرديد. اين آزمايش به صورت فاكتوريل ۴×۲ در قالب طرح كاملا تصادفي با ۱۸۰ قطعه جوجه گوشتي نر در سه تيمار (صفر، ۲ و ۴ درصد) و هر تيمار در ۳ تكرار ۲۰ قطعه اي انجام شد. تيمار شاهد با جيره فاقد پرليت و تيمارهاي آزمايشي با جيره غذايي حاوي ۲ و ۴ درصد پرليت تغذيه شدند. در سنين ۲۱، ۲۸، ۳۶ و ۴۲ روزگي از هر تكرار ۲ قطعه جوجه انتخاب و در آزمايشگاه از قسمت هاي مختلف روده كوچك آنها (۱، ۱۰، ۳۰، ۵۰، ۷۰ و ۹۰ درصد طول روده كوچك) نمونه گيري شد و فعاليت آنزيم آلكالين فسفاتاز اندازه گيري گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار SAS مورد تجزيه وتحليل آماري در سطح احتمال ۵ درصد صورت گرفت. نتايج حاكي از اين بود كه مصرف پرليت موجب افزايش معني دار بر فعاليت آنزيم آلكالين فسفاتاز در هفته ها و قسمت هاي مختلف روده كوچك جوجه هاي گوشتي در تيمارهاي آزمايش گرديد ((P<0.05 نظر به اين که آلكالين فسفاتاز روده در هضم و جذب اسيدهاي چرب با زنجيره بلند و کلسترول در ديواره روده و بلوغ پرزهاي روده مي شود و از آن جايي که تاثير پرليت بر روده مورد تحقيق واقع نشده است مطالعه زير طراحي و انجام گرفت.