مقاله تاثير سطوح مختلف پروبيوتيک و آهن بر برخي فاکتورهاي خوني آلوين قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۷۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: تاثير سطوح مختلف پروبيوتيک و آهن بر برخي فاکتورهاي خوني آلوين قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلاي رنگين کمان
مقاله پروبيوتيک
مقاله بيوپلاس ۲- ب
مقاله فاکتورهاي خوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي بلوچي شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فروزان فر علي
جناب آقای / سرکار خانم: شكوري متين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق جاري اثر بيوپلاس ۲- ب و ترکيب آهن بر برخي فاکتورهاي خوني آلوين قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) (ميانگين وزني۰٫۰۱  0.135± گرم) در ۹ تيمار با سه تکرار به مدت ۶۰ روز بررسي شد. تيمارهاي آزمايشي شامل: ۱: پروبيوتيک به مقدار 1.6×۱۰۹ CFU در هرگرم غذا، ۲: پروبيوتيک به مقدار ۱٫۶×۱۰۹ CFU در هر گرم غذا، ۳: ۷ ميلي گرم آهن در هر کيلوگرم غذا، ۴: ۵ ميلي گرم آهن در هر کيلوگرم غذا، ۵: پروبيوتيک به مقدار ۱٫۶×۱۰۹ CFU در هر گرم غذا و ۷ ميلي گرم آهن در هر کيلوگرم غذا، ۶: پروبيوتيک به مقدار ۱٫۲×۱۰۹ CFU در هر گرم غذا و ۵ ميلي گرم آهن در هر کيلوگرم غذا، ۷: پروبيوتيک به مقدار ۱٫۲×۱۰۹ CFU در هر گرم غذا و ۷ ميلي گرم آهن در هر کيلوگرم غذا؛ ۸: پروبيوتيک به مقدار ۱٫۲×۱۰۹ در هر گرم غذا و ۵ ميلي گرم آهن در هر کيلوگرم غذا و ۹: جيره شاهد (بدون مکمل سازي با پروبيوتيک و آهن) بود. در انتهاي دوره آزمايش تعداد گلبول هاي قرمز، غلظت هموگلوبين و درصد هماتوکريت خون اندازه‏گيري گرديد. نتايج نشان داد که حداكثر تعداد گلبول هاي قرمز به ترتيب ۱٫۳۴±۰٫۰۲×۱۰۳ mm-3 و ،۱٫۳۳±۰٫۰۲×۱۰۳mm-3 غلظت هموگلوبين به ترتيب ۱۴٫۹۷±۰٫۰۷g dL-1 و ۱۴٫۸۳±۰٫۰۸g dL-1 و درصد هماتوكريت به ترتيب ۳۶٫۶۳±۰٫۲۴  و ۳۵٫۸۶±۰٫۱۴، به تيمارهاي ۷ و ۵ اختصاص دارد (۰۵/P£۰). يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد که حضور آهن به همراه پروبيوتيک در غذا، منجر به افزايش تعداد گلبول قرمز، هموگلوبين و هماتوکريت خون مي-شود، و تيمار ۷، شامل سطح پايين پروبيوتيک (۱٫۲×۱۰۹ CFU) و سطح بالاي آهن (۷ ميلي گرم آهن در هر کيلوگرم غذا)، بهترين تاثير را بر پارامترهاي خوني مورد بررسي در اين تحقيق دارد.