مقاله تاثير سطوح و دوره هاي متفاوت اعمال تنش شوري بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه در بوته جو بدون پوشينه (.Hordeum vulgare L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۴۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تاثير سطوح و دوره هاي متفاوت اعمال تنش شوري بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه در بوته جو بدون پوشينه (.Hordeum vulgare L)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوري
مقاله عملکرد
مقاله اجزاي عملکرد
مقاله جو بدون پوشنه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي ريحانه
جناب آقای / سرکار خانم: كامكار بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: لطيفي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: گالشي سراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده اين تحقيق به منظور بررسي اثرات دوره هاي مختلف اعمال تنش شوري بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه در سال ۸۷-۱۳۸۶ در گلخانه دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان انجام شد. آزمايش به شکل کشت در ماسه به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي انجام شد. فاکتورهاي مورد بررسي شامل پنج سطح شوري (۰۰۲٫۰-، ۲۵٫۰-،۵۰٫۰-، ۷۵٫۰- و ۱- مگاپاسکال با نمک کلريد سديم) و سه دوره متفاوت اعمال تنش (شامل اعمال تنش شوري در کل فصل رشد، از مرحله دو برگي تا شروع فاز زايشي و از شروع فاز زايشي تا پايان فصل رشد) بود. نتايج حاصل نشان داد که تاثير سطوح مختلف شوري، دوره اعمال تنش و اثر متقابل آنها بر عملکرد گياه، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله و وزن صد دانه معني دار بود. اثر ساده شوري و دوره اعمال تنش بر صفت تعداد گلچه سقط شده و تعداد دانه در سنبله اصلي معني دار بود، اما اثر متقابل آنها تاثير معني داري بر اين صفات نداشت. بيشترين ميزان عملکرد و تعداد سنبله در بوته در تيمار شاهد (سطح ۰۰۲٫۰- مگاپاسکال) و کمترين در تيمار ۱- مگاپاسکال و تنش در کل فصل رشد به دست آمد و با افزايش شدت و مدت تنش از ميزان عملکرد و تعداد سنبله در بوته کاسته شد. تعداد دانه در بوته (r=0.97) و وزن صد دانه (r=0.77) بيشترين همبستگي را با عملکرد داشتند.