مقاله تاثير سلولز باکتريايي حاوي سيپروفلوکساسين هيدروکلرايد بر روي باکتري استافيلوکوکوس ارئوس در محيط برون تن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: تاثير سلولز باکتريايي حاوي سيپروفلوکساسين هيدروکلرايد بر روي باکتري استافيلوکوکوس ارئوس در محيط برون تن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافيلوکوکوس ارئوس
مقاله استوباکتر گزيلينوم
مقاله سيپروفلوکساسين هيدروکلرايد
مقاله سلولز باکتريايي
مقاله هاله عدم رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرياپناه پدرام
جناب آقای / سرکار خانم: ستاري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري ‌آذر زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمدي مجاوري آدنيس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: دانشمندان مدتهاست به واسطه مشکلات حاصله از پانسما ن هاي سنتي در صدد توليد ترکيبي به عنوان جايگزين براي آنها هستند. ويژگي هاي منحصر به فرد سلولز باکتريايي توليد شده توسط استوباکتر گزيلينوم که ناشي از نانو ساختار ظريف بافت آن هست باعث شده تحقيقاتي جهت توليد يک پانسمان ايده آل از اين ترکيب صورت گيرد. هدف اصلي از اين مطالعه بررسي اثر سلولز باکتريايي حاوي آنتي بيوتيک بر روي کشت باکتري استافيلوکوکوس ارئوس مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي ديسک هاي سلولزي که از سلولز باکتريايي تهيه شده بودند و ديسک هاي کاغذي فاقد آنتي بيوتيک درون محلول اسيدي ۳/۳ درصد سيپروفلوکساسين هيدروکلرايد قرار گرفتند. سپس اين ديسک ها به همراه ديسک هاي کاغذي استاندارد و ديسک هاي شاهد سلولزي و کاغذي (بدون آنتي بيوتيک) بر روي محيط استافيلوکوکوس ارئوس قرار داده شدند و نتايج به صورت هاله عدم رشد پس از ۲۴ ساعت اندازه گيري گرديد. تعيين ميزان سيپروفلوکساسين هيدروکلرايد جذب شده در سلولز با مقايسه اثر ديسک هاي سلولزي حاوي غلظت هاي مختلف آنتي بيوتيک و ديسک هاي استاندارد سيپروفلوکساسين مقدور مي باشد.
يافته ها: هر دو نوع ديسک سلولزي و کاغذي حاوي سيپروفلوکساسين هيدروکلرايد هاله عدم رشد در محيط استافيلوکوکوس ارئوس ايجاد کردند. از سويي ديگر هاله عدم رشد حاصل از ديسک هاي سلولزي و کاغذي (شاهد منفي) جزيي و قابل چشم پوشي بود.
نتيجه گيري: با توجه به ويژگي هاي منحصر به فرد سلولز باکتريايي به عنوان پانسمان و اثبات توانايي آن در جذب و رهايش آنتي بيوتيک سيپروفلوکساسين هيدروکلرايد آينده روشني جهت توليد پانسمان حاوي آنتي بيوتيک از اين فرآورده ميکروبي پيش بيني مي شود.