مقاله تاثير سلولهاي سوماتيک بر کيفيت شيرخام و فرآورده هاي شيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش علوم دامي از صفحه ۷۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: تاثير سلولهاي سوماتيک بر کيفيت شيرخام و فرآورده هاي شيري
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورم پستان
مقاله سلول سوماتيک
مقاله شيرخام
مقاله فرآورده هاي شيري
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزت پناه حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مصلحي شاد مريم
جناب آقای / سرکار خانم: امين افشار مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ونديوسفي جليل
جناب آقای / سرکار خانم: خدايي مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري ورم پستان نوعي واکنش التهابي است که با افزايش سلولهاي سوماتيک، به عنوان شاخص بيماري، همراه است. در اثر اين بيماري، صنعت شير متحمل خسارات اقتصادي فراواني مي شود. تغيير تركيبات شير نظير افزايش ميزان سديم، کلر، سرم آلبومين، ايمنوگلبولين ها، لاکتوفرين و انواع آنزيمهاي پروتئوليتيک مانند پلاسمين، انواع کاتپسين، الاستاز و ساير آنزيم ها مانند ليپاز، –bگلوكورونيداز، كاتالاز و کاهش لاکتوز، کازئين، چربي از آثار اين بيماري به شمار مي آيند. از آنجايي که از طريق فرآيندهاي حرارتي که امروزه مورد استفاده قرار مي گيرند، نمي توان آنزيمهاي فوق را غير فعال نمود، در نتيجه حضور و فعاليت آنها در شيرخام بر کيفيت و ماندگاري فرآورده هايي مانند ماست، شيرخشک، شير نوشيدني پاستوريزه و استريل موثر است، در ضمن اين آنزيمها از طريق هيدروليز کازئين، موجب افت بهره پنيرسازي نيز مي شوند. به همين علت است که به منظور بهبود کيفيت شيرخام و فرآورده هاي حاصله، پيشگيري و کنترل بيماري ورم پستان در سطح دامداري از اهميت ويژه اي برخوردار است.