مقاله تاثير سم زنبور عسل بر رميلينه شدن در رتهاي ويستار دميلينه شده با اتيديوم برومايد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۵۶۶ تا ۵۷۳ منتشر شده است.
نام: تاثير سم زنبور عسل بر رميلينه شدن در رتهاي ويستار دميلينه شده با اتيديوم برومايد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولتيپل اسکلروزيس
مقاله اتيديوم برومايد
مقاله تخريب ميلين
مقاله ميلين سازي
مقاله زهر زنبور عسل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنيا مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: نبيوني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي زلتي ساره
جناب آقای / سرکار خانم: ميرابوالقاسمي غديره
جناب آقای / سرکار خانم: حويزي الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مولتيپل اسكلروزيس (MS) يكي از بيماريهاي التهابي مزمن تخريب ميلين در سيستم عصبي مركزي (CNS) است. تخريب ميلين يك مشخصه كلاسيك بيماريMS  مي باشد. تخريب شيميايي ميلين بوسيله اتيديوم برومايد يكي از متداول ترين مدلهاي كاربردي براي كشف ظرفيت جبراني CNS است. در اين تحقيق دخالت اليگودندروسيت هاي بالغ در ترميم ميلين پس از القا با اتيديوم برومايد در ساقه مغز رتهاي ويستار مورد بررسي قرار گرفت و سپس تاثير سم زنبور عسل (Bee Venom) بر ترميم ميلين مطالعه شد. تاکنون زنبور درماني به طور گسترده اي عليه بيماريهاي التهابي مانند MS مورد استفاده قرار گرفته است. اما مکانيسم دقيق آن تا به حال شناسايي نشده است. مطالعات پيشنهاد مي کند که ترکيبات آلرژيکي اوليه سم زنبور عسل مانند هيستامين و فسفوليپاز A2 توليد اينترلوکين ۱۰ را توسط سلولهاي Th-2 القا کرده و تکثير سلولهاي T را سرکوب مي کنند. مطالعات نشان مي دهد که خواص ضد التهابي و ضد دردي سم زنبور عسل به فعاليت آدرنورسپتورو نوروترنسميژن سروتونرژيک مربوط مي شود. در اين تحقيق۳۰ رت ويستار نربالغ با وزن تقريبي۲۵۰-۲۰۰ گرمي استفاده شد. رتها به ۴ گروه تقسيم شده و به همه گروهها ( به جز کنترل و شم) تزريق۱۰ ميكروليتر اتيديوم برومايد۰٫۱۵ (EB)  درصد و يا سالين ۰٫۹ درصد به ترتيب به عنوان گروه تجربي و شم به ناحيه سيسترنا مگنا صورت گرفت. پس از ۱۰- ۸ روز بعد از تزريق EB، رتها در هر ۳ گروه به طور تصادفي کشته و بافت ساقه مغزي براي پروسه هيستوتکنيک آماده شد و اثبات القا بيماري با استفاده از دو روش رنگ آميزي لوکسال فست بلو و سولوکروم سيانين مورد بررسي قرار گرفت. پس از ۱۳ روز از تزريق اتيديوم برومايد، سم زنبورعسل به مدت۱۰ روز به صورت درون صفاقي به همه گروهها تزريق شد. رتها در روزهاي ۹، ۱۳ و ۲۷ پس از تزريق اوليه كشته و ساقه مغز جمع آوري و جهت مطالعه ميكروسكوپ نوري آماده شد. آناليز آماري داده ها با استفاده از برنامه SPSS با روش ONE WAY ANOVA انجام گرفت و p<0.05 معني دار تلقي شد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد BV يك تاثير مثبت روي آكسونهايي كه ميلين خود را از دست داده اند در جهت ترميم و توليد مجدد ميلين داشته است. مي توان نتيجه گيري کرد که سم زنبور با كاهش التهاب در مناطق آسيب ديده مي تواند سبب تحريك مهاجرت سلولهاي پروژنيتور اليگودندروسيت و افزايش ميلين سازي در آكسونهاي آسيب ديده گردد. مطالعات دقيق تر نياز به بررسيهاي مولکولي بيشتر با استفاده از تکنيک ايمنوهيستوشيمي بافت ساقه مغزي دارد.