مقاله تاثير سنگ شکني برون اندامي بر تغييرات نوار قلبي در بيماران مبتلا به سنگ کليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثير سنگ شکني برون اندامي بر تغييرات نوار قلبي در بيماران مبتلا به سنگ کليه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنگ شکني برون اندامي
مقاله آريتمي
مقاله سنگ کليه
مقاله سنگ هاي ادراري
مقاله قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارمي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: فيض زاده بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: اژدري زرمهري حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سنگ شکني برون اندامي درمان اوليه انتخابي در اکثر سنگ هاي کليه است، که داراي عوارض متعددي مي باشد و يکي از اين عوارض، آريتمي قلبي است که بيشتر در حالت غيرهماهنگ اتفاق مي افتد. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير سنگ شکني برون اندامي بر تغييرات نوار قلبي در بيماران با سنگ کليه انجام گرفت.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت نيمه تجربي بر روي ۷۵ بيمار که با استفاده از روش نمونه گيري غيراحتمالي و مبتني بر هدف از بين بيماران مبتلا به سنگ کليه انتخاب شدند انجام گرفت. سپس در سه مرحله قبل، حين و بعد از سنگ شکني، نوار قلب از بيماران گرفته شد. رابطه بين آريتمي ايجاد شده در اثر سنگ شکني و فعاليت عصبي اتونوميک توسط آناليز ضربان قلب مورد ارزيابي قرار گرفت. بعد از تفسير نوار قلب ها و ثبت تغييرات، داده هاي به دست آمده با استفاده از نرم افزارهاي آماري SPSS و SAS در آزمون هاي کاي اسکوئر، تي مستقل، تي زوجي، مک نمار، کوکران، آناليز واريانس يکطرفه، مدل خطي عمومي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: سنگ شکني باعث بروز يا بدتر شدن تغييرات نوار قلب در ۶۶٫۷ درصد بيماران بدون سابقه قلبي شد. همبستگي معنادار آماري بين انقباض زودرس بطني و ضد درد دريافتي(p<0.001)  و تاکيکاردي بطني و طول مدت درمان(p<0.001)  مشاهده شد.
نتيجه گيري: امواج شوکي ارايه شده در طي سنگ شکني برون اندامي باعث ايجاد آريتمي قلبي مي شود
.