مقاله تاثير سن بر معلوليت شنوايي شاغلان يك كارخانه نساجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۲۴۳ تا ۲۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثير سن بر معلوليت شنوايي شاغلان يك كارخانه نساجي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سن
مقاله افت شنوايي
مقاله معلوليت شنوايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نجاركلا سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر در سال ۱۳۸۳، با توجه به شيوع بالاي معلوليت شنوايي و نيز تاثير سن بالا در بروز و تشديد اين عارضه، انجام گرفت.
تحقيق مورد نظر مطالعه اي توصيفي ـ تحليلي بود كه بر روي ۳۸۵ نفر كارگر مرد شاغل در كارخانه نساجي درباره معلوليت شنوايي و تاثير عامل سن در بروز آن انجام گرفت. ابتدا پرسشنامه فردي، شامل سوالاتي در مورد مشخصات فردي و عوارض و بيماري هاي شنوايي شخص تكميل گرديد. سپس شنوايي سنجي (اوديومتري) از افراد به عمل آمد و افت شنوايي كلي و نيز درصد معلوليت شنوايي كلي افراد تعيين گرديد و ارتباط آماري بين درصد معلوليت شنوايي با عامل سن از طريق آزمون هاي آماري با نرم افزار SPSS مورد بررسي قرار گرفت.
۳۰۱ نفر (۷۸٫۲ درصد) از شاغلان، داراي گروه سني بالاي ۴۰ سال بودند. همچنين ارتباط آماري معني داري بين گروه هاي سني و مشاغل مختلف وجود داشت (c2=7.33; P<0.001). 44 نفر (۱۱٫۴ درصد) از شاغلان افت شنوايي كمتر از ۲۵ دسي بل و ۳۴۱ نفر (۸۸٫۶ درصد) از شاغلان، افت شنوايي بيش از ۲۵ دسي بل داشتند. ضمنا، بين گروه هاي سني و افت شنوايي، ارتباط معني داري برقرار بود (c2=4.43; P=0.001). از طرف ديگر، ۴۰ نفر (۱۰٫۴ درصد) از شاغلان صفر درصد معلوليت شنوايي (افراد كاملا سالم از نظر اختلالات دستگاه شنوايي) و ۳۴۵ نفر (۸۹٫۶ درصد) از شاغلان معلوليت شنوايي مختلفي داشتند. بين گروه هاي سني و درصد معـلوليت شنوايي نيز ارتباط آماري معني داري برقرار بود (c2=6.38; P=0.004). بيشترين تراكم جمعيتي شاغلان، به گروه سني ۴۴-۴۰ سال و ميزان افت شنوايي بيشتر از ۵۵ دسي بل (۹۸ نفر معادل ۵۷ درصد) با معلوليت شنوايي بيش از ۴۵ درصد (۱۰۲ نفر معادل ۵۹٫۳ درصد) مربوط بود كه خود از افزايش افت شنوايي و درصد معلوليت شنوايي مطابق با افزايش سن حكايت داشت.
به نظر مي رسد با انجام معاينات دوره اي و معاينات دستگاه شنوايي هنگام استخدام و نيز اجراي برنامه حفاظت شنوايي و مانند اينها، بتوان از بروز اختلالات دستگاه شنوايي جلوگيري كرد.