مقاله تاثير سن درختان صنوبر دلتوئيدس بر خواص بيومتري، فيزيکي و شيميايي چوب آن (مطالعه موردي در استان گلستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم و فنون منابع طبيعي از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: تاثير سن درختان صنوبر دلتوئيدس بر خواص بيومتري، فيزيکي و شيميايي چوب آن (مطالعه موردي در استان گلستان)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنوبر دلتوئيديس
مقاله ابعاد الياف
مقاله خواص فيزيکي
مقاله ترکيبات شيميايي
مقاله استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرد بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: كرد بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف بررسي تاثير سن درختان صنوبر دلتوئيدس بر خواص بيومتري، فيزيكي و شيميايي چوب آن انجام پذيرفت. براي اين منظور تعداد ۳ اصله درخت سالم صنوبر در سنين مختلف ۴، ۸، ۱۲، ۱۶ و ۲۰ سال بطور تصادفي از جنگل آموزشي – پژوهشي (دكتر بهرام نيا) واقع در شصت كلاته گرگان قطع شد. ويژگي هاي آناتوميک، فيزيکي و شيميايي در هر يک از درختان اندازه گيري شدند. سپس داده هاي حاصل مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. نتايج اين بررسي نشان داد که تاثير سنين مختلف درختان صنوبر دلتوئيدس بر ابعاد الياف (طول الياف، قطر الياف و ضخامت ديواره سلولي)، خواص فيزيکي (دانسيته خشک، دانسيته بحراني و همکشيدگي حجمي) و ترکيبات شيميايي (سلولز، ليگنين، مواد استخراجي محلول در الکل – استن، مواد قابل حل در آبگرم، مواد قابل حل در سود سوزآور يک درصد و خاکستر) چوب آن در سطح اعتماد %۹۵ اختلاف معني دار است. همچنين نتايج نشان داد كه از ديدگاه چوب شناسي، پس از سن ۱۲ سالگي تفاوت معني داري در ويژگي هاي آناتوميکي، فيزيکي و شيميايي درختان صنوبر دلتوئيدس وجود ندارد، زيرا در اين محدوده سني دوره جوان چوبي اين درختان به اتمام رسيده است. در مجموع مي توان گفت که مناسب ترين سن بهره برداري درختان صنوبر دلتوئيدس (کلن ۷۷٫۵۱) در منطقه شصت کلاته استان گلستان، ۱۲ سالگي است.