مقاله تاثير سن و نژاد بر بازده جدا سازي، تکثير و تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان جوجه گوشتي و تخمگذار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۸ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تاثير سن و نژاد بر بازده جدا سازي، تکثير و تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان جوجه گوشتي و تخمگذار
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشت سلول
مقاله جوجه
مقاله تمايز
مقاله سلول بنيادي مزانشيمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيريايي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني مينا
جناب آقای / سرکار خانم: پيريايي فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: به دليل اهميت کاربردي سلول هاي بنيادي، هدف مطالعه حاضر کشت و جدا سازي سلول هاي مزانشيمي جوجه از مغز استخوان دو نژاد متفاوت (گوشتي و تخمگذار) و مطالعه تاثير نژاد و سن جوجه بر مورفولوژي و تمايز سلول هاي حاصل است.
مواد و روش ها: در اين پژوهش بنيادي، سلول هاي مغز استخوان جوجه هاي نژاد Raf (گوشتي) و نژاد Hiline (تخمگذار) در سنين متغيير ۳ تا ۲۵ روزه در محيط کشتDMEM  با درصد گلوکز پايين و سرم جنين گاوي ۱۰ درصد کشت شدند. سپس، سلول هاي پاساژ ۳ حاصل از مغز استخوان دو نژاد جوجه، از لحاظ مورفولوژي، تمايز به استخوان، چربي و غضروف مقايسه شدند. تجزيه و تحليل داده ها نيز با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت.
يافته ها: در کشت سلول هاي مغز استخوان جوجه نژاد گوشتي، بر خلاف کشت سلول هاي مغز استخوان جوجه نژاد تخمگذار، کلون زايي اتفاق افتاد و اغلب سلول ها مورفولوژي فيبروبلاستي داشتند. نتايج تمايز نشان داد که درصد بيشتري از سلول هاي حاصل از کشت سلول هاي مغز استخوان جوجه نژاد گوشتي، در مقايسه با کشت سلول هاي مغز استخوان جوجه نژاد تخمگذار، به استخوان، چربي و غضروف تمايز يافتند که اين تفاوت ها از لحاظ آماري معني دار بود. همچنين مناسب ترين سن براي جدا سازي سلول هاي بنيادي مزانشيمي در جوجه ۱۵ روزه بود.
نتيجه گيري: جدا سازي و تکثير سلول هاي بنيادي مزانشيمي از مغز استخوان جوجه نژاد گوشتي با سن ۱۵ روز، منبع مناسبي براي تخليص وتمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان جوجه محسوب مي شود.