مقاله تاثير سن گياه لوبيا بر بيان phlA، ژن بيوسنتز آنتي بيوتيک ۲ و -۴ دي استيل فلورو گلوسينول در Pseudomonas fluorescens استرين CHA0 در شرايط نوتوبيوتيک (مقاله كوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۳۴۹ تا ۳۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثير سن گياه لوبيا بر بيان phlA، ژن بيوسنتز آنتي بيوتيک ۲ و -۴ دي استيل فلورو گلوسينول در Pseudomonas fluorescens استرين CHA0 در شرايط نوتوبيوتيک (مقاله كوتاه)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ۲ و۴
مقاله دي استيل فلوروگلوسينول
مقاله سيستم نوتوبيوتيک
مقاله فعاليت بتاگالاکتوزيداز و کلنيزاسيون ريزوسفر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مارهوفر مونيكا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
Pseudomonas fluorescens CHA0، حامل ژن گزارشگر phlA’-‘lacZ به منظور رديابي تاثير سن گياه لوبيا بر بيان ژنهاي بيوسنتز ۲ و دي استيل فلوروگلوسينول در سيستم نوتوبيوتيک مورد استفاده قرار گرفت. نتايج اين مطالعه نشان داد که سن گياه لوبيا تاثير معني داري بر بيان ژن گزارشگر دارد. بيان ژن phlA’-‘lacZ بر حسب واحد درCFU 107 ، ۴۵ دقيقه پس از کاشت بذور جوانه زده مشاهده نشد. بيان ژن سه روز پس از کاشت نسبت به ۴۵ دقيقه اول به طور معني داري افزايش يافت، طي پنج روز در همين سطح باقي ماند و طي ۱۴ روز مجددا افزايش پيدا کرد ولي اين افزايش از لحاظ آماري در سطح %۵ معني دار نبود. بيان ژن گزارشگر بر حسب واحد در گرم ريزوسفر در ۴۵ دقيقه اول پس از کاشت مشاهده نشد ولي پس از سه روز به طور معني داري افزايش يافت. بيان ژن از روز سوم تا پنجم پس از کاشت بذور جوانه زده %۲۰ افزايش يافت، در روز هفتم به ميزان روز سوم رسيد و در روز چهاردهم %۳۸ افزايش نشان داد. کلنيزاسيون ريزوسفر لوبيا توسط استرين CHA0 حامل ژن گزارشگر با بيان ژن phlA’-‘lacZ بر حسب واحد در گرم ريزوسفر هماهنگ بود. کلنيزاسيون ريزوسفر توسط باکتري از  0.7´۱۰۷ CFUدر هر گرم ريزوسفر در ۴۵ دقيقه اول پس از کاشت، به ۷٫۷´۱۰۷ CFU در هر گرم ريزوسفر در روز سوم رسيد. کلنيزاسيون ريزوسفر در روز پنجم نسبت به روز سوم %۱۰۰ افزايش يافت، در روز هفتم در همين سطح باقي ماند و در روز چهاردهم به حداکثر ميزان خود رسيد.