مقاله تاثير سه رژيم غذايي بر برخي ويژگي هاي زيستي سن شكارگر (Orius albidipennis (Hemiptera: Anthocoridae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۹۳ تا ۳۰۳ منتشر شده است.
نام: تاثير سه رژيم غذايي بر برخي ويژگي هاي زيستي سن شكارگر (Orius albidipennis (Hemiptera: Anthocoridae
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Orius albidipennis
مقاله بيد غلات
مقاله كنه تارتن دولكه اي
مقاله گرده ذرت
مقاله ويژگي هاي زيستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياري سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده جليل
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نيا اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طول دوره هاي رشدي، ميزان تغذيه سنين مختلف پور گي، بقا، توليد مثل و طول عمر سن شكارگر Orius albidipennis روي سه رژيم غذايي مختلف شامل كنه تارتن دولكه اي  (Tetranychus urticae)همراه با گرده ذرت، كنه تارتن دولكه اي و تخم بيد غلات  (Sitotroga cerealella) همراه با گرده ذرت در شرايط آزمايشگاهي مورد مطالعه قرار گرفت. از برگ شمعداني (Pelargonium hortom) به عنوان بستر تخم گذاري و تامين رطوبت استفاده شد. نتايج نشان داد طول دوره رشد و نمو از تخم تا بالغ با تغذيه از تخم بيد غلات همراه با گرده ذرت به طور معني دار بيشتر از طول دوره با تغذيه از كنه تارتن دولكه اي و كنه تارتن دولكه اي همراه با گرده ذرت بود. طول عمر حشرات ماده با تغذيه از تخم بيد غلات همراه با گرده ذرت به طور معني دار بيشتر از طول عمر حشراتي بود كه از كنه تارتن دولكه اي همراه با گرده ذرت و كنه تارتن دولكه اي تغذيه كردند. طول عمر حشرات نر با تغذيه از سه رژيم غذايي فاقد تفاوت معني دار بود. درصد بقا با تغذيه از كنه تارتن دولكه اي و كنه تارتن دولكه اي همراه با گرده ذرت به طور معني دار بيشتر از درصد بقا روي تخم بيد غلات همراه با گرده ذرت بود. طول دوره تخم گذاري و ميزان كل تخم گذاري با تغذيه از تخم بيد غلات همراه با گرده ذرت به طور معني دار بيشتر از مقادير متناظر با تغذيه از كنه تارتن دولكه اي همراه با گرده ذرت و كنه تارتن دولكه اي بود. ميانگين تخم گذاري روزانه با تغذيه از كنه تارتن دولكه اي همراه با گرده ذرت و كنه تارتن دولكه اي به طور معني دار بيشتر از ميانگين تخم گذاري روزانه با تغذيه از تخم بيد غلات همراه با گرده ذرت بود. نسبت جنسي (نسبت افراد ماده به كل) با تغذيه از تخم بيد غلات همراه با گرده ذرت بيشتر از دو غذاي ديگر بود. طول دوره هاي قبل از جفتگيري و تخم گذاري، رشد و نمو جنيني و درصد تفريخ تخم تحت تاثير نوع غذا نبود. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان دادند كه اولا سن O. albidipennis مي تواند به عنوان عامل بيولوژيك عليه كنه تارتن دو لكه اي به كار رود و ثانيا تخم هاي شب پره بيد غلات همراه با گرده ذرت غذاي مناسبي براي پرورش اين شكارگر است.