مقاله تاثير سه ماده ضدعفوني کننده مختلف بر روي ديسکهاي آلژينات به دو روش غوطه وري و اسپري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۴۲ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: تاثير سه ماده ضدعفوني کننده مختلف بر روي ديسکهاي آلژينات به دو روش غوطه وري و اسپري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلژينات
مقاله ضدعفوني کننده
مقاله غوطه وري
مقاله اسپري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانلو احمد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقيان علي
جناب آقای / سرکار خانم: بيدي رمضانعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کنترل عفونت يکي از مباحث مهم در دندانپزشکي است. دندانپزشکان با ميکروارگانيسم هاي مختلفي در تماس هستند، که منابع عمده اين ميکروارگانيسمها، خون و بزاق بيماران مي باشد. در پروتز قالب هاي آلوده به خون و بزاق بيماران، با پرسنل لابراتوار و مطب در تماس مي باشند. بنابراين ضدعفوني اين مواد مهم مي باشد. اين مطالعه به منظور بررسي تاثير ضدعفوني کنندگي سه ماده با ترکيب مختلف بر روي ديسکهاي آلژينات به دو روش غوطه وري و اسپري انجام شد.
مواد و روشها: در اين مطالعه آزمايشگاهي- مداخله اي قدرت ضدعفوني کنندگي سه ماده هيپوکلريت سديم ۰٫۵%، دکونکس ۲ درصد و سانوسيل D<sub>2</sub> به دو روش غوطه وري و اسپري بر روي ۱۵۸۴ ديسک آلژيناتي که به ۱۲ ميکروارگانيسم گرم مثبت و منفي آلوده شده بودند، مورد بررسي قرار گرفت. نيمي از ميکروارگانيسم ها استاندارد و نيمي ديگر بيمارستاني بودند. براي هر نوع باکتري تعداد ۴۰ ديسک آلژيناتي تهيه گرديد که ۲۰ نمونه آن به مدت يک دقيقه و ۲۰ نمونه ديگر به مدت ۴ دقيقه با سوسپانسيون باکتريايي ۱۰۸cfu/ml آلوده گرديدند. در گروه کنترل براي هر باکتري، ۱۲ ديسک استفاده شد.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که قدرت ضدعفوني کنندگي هيپوکلريت سديم ۰٫۵% به روش غوطه وري و اسپري نسبت به کونکس ۲% و سانوسيل D<sub>2</sub> متفاوت است (p<0.001) هيپوکلريت سديم ۰٫۵% بيشترين خاصيت ضدميکروبي را دارد. تنها ۰٫۸% نمونه هاي روش غوطه وري و ۳٫۳% نمونه هاي روش اسپري رشد باکتري داشتند. در بررسي مقاومت ميکروبي، گونه هاي بيمارستاني مقاومت بيشتري به ضدعفوني داشتند و تفاوت معني داري در روش غوطه وري مشاهده شد (۴٫۳=p=0.03, c2). نهايتا سودوموناس آئروژينوزا و کلبيسلا پنومونيه توسط دکونکس و سانوسيل از بين نرفتند. زمان آلودگي ديسک هاي آلژيناتي با سوسپانسيون باکتريايي بر قدرت اثر مواد ضدعفوني کننده بي تاثير است و تفاوت معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه هيپوکلريت سديم ۰٫۵% در ضدعفوني قالبهاي آلژيناتي موثرتر از دکونکس ۲% و سانوسيل D<sub>2</sub> است. به علت خاصيت هيدروفيليک آلژينات، روش غوطه وري براي ضدعفوني چندان مناسب نيست. به نظر مي رسد ضدعفوني به روش اسپري براي آلژينات مناسب تر است.