مقاله تاثير سودوموناسهاي فلورسنت داراي فعاليت آنزيم ACC Deaminase در تعديل اثرات مضر شوري بر كلزا در مرحله جوانه زني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: تاثير سودوموناسهاي فلورسنت داراي فعاليت آنزيم ACC Deaminase در تعديل اثرات مضر شوري بر كلزا در مرحله جوانه زني
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتيلن
مقاله تنش شوري
مقاله سودوموناس هاي فلورسنت
مقاله كلزا
مقاله ACC Deaminase

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جليلي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: خاوازي كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: پذيرا ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: شعرايي نجاتي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي رحماني هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شوري، يکي از مهمترين تنش هاي غير زنده اي است که باعث کاهش قابليت توليد محصول در خاکهاي مناطق خشک و نيمه خشک مي شود. به منظور جداسازي و تعيين خصوصيات محرک رشد سودوموناسهاي فلورسنت داراي فعاليت آنزيم ACC Deaminase وبررسي تاثير آنها بر جوانه زني ارقام کلزا در سطوح مختلف شوري، پژوهشي در۷ مرحله اجرا شد. در مرحله اول، جدايه هاي داراي فعاليت آنزيم مذکور به روش نيمه کمي غربال گري شدند. در مراحل بعدي آزمايش، فعاليت آنزيم در شرايط شور، سنتز مواد شبه اکسين، توليد سيانيد هيدروژن واندازه گيري کمي فعاليت آنزيم بر اساس ميزان الفاکتوبوتيرات آزاد شده، بررسي گرديد. به منظور مطالعه تاثير شوري بر جوانه زني، ابتدا براي هر رقم کلزا، آزمايشي به صورت فاكتوريل و درقالب طرح كاملا تصادفي با چهار تكرار اجرا گرديد. فاكتورهاي آزمايش عبارت بودند از فاكتور شوري با سه سطح ۰٫۰۰۴، ۱۱ و ds/m22 از منابع NaCl و CaCl2 با نسبت اكي والاني يكسان و فاكتور باكتري که شامل ۹ سويه با شماره هاي P196، P169، P108، P11، P153، P74، P79، P159،P4  و يك تيمار بدون باكتري به عنوان شاهد بود. با استفاده از نتايج اين قسمت، سويه هاي برتر که بيشترين تاثير را در جوانه زني و رشد داشتند انتخاب و آزمايش ديگري به صورت فاكتوريل و در قالب طرح كاملا تصادفي با چهار تكرار اجرا گرديد. فاكتورهاي آزمايش عبارت بودند از فاكتور رقم شامل رقم هايHayola308  و RGS003، فاكتور شوري با سه سطح ۸، ۱۱ و ds/m14 از منابعNaCl  و CaCl2 با نسبت اكي والاني يكسان و فاكتور سويه که شامل چهار باكتري با شماره هاي P196، P169، P108،P11  و يك تيمار بدون باكتري به عنوان شاهد بود. نتايج نشان داد که ۱۴ درصد سويه ها داراي فعاليت آنزيم  ACC Deaminaseبودند. بررسي ويژگي فوق الذکر در شرايط شور نشان داد که سويه ها در شرايط تنش شوري نيز قادر به استفاده از ACC به عنوان منبع نيتروژن هستند. بررسي سنتز مواد شبه اکسين و سيانيد هيدروژن بيانگر وجود تفاوتها از نظر اين دو مشخصه در بين سويه ها بود. اندازه گيزي فعاليت آنزيم  ACC Deaminaseنيز نشان داد که ميزان فعاليت آنزيم سويه ها متفاوت مي باشد، نتايج بررسي رشد ارقام کلزاي تلقيح شده با سويه هاي منتخب نشان داد که ميزان جوانه زني در جدايه هايي که داراي فعاليت آنزيم مذکور هستند نسبت به شاهد و نيز نسبت به جدايه هاي فاقد اين ويژگي بيشتر بوده است به طوري که اين تفاوتها در شرايط شور بسيار محرز بود. بنابراين به نظر مي رسد که با تلقيح بذرهاي کلزا با انواع برتر اين سويه ها مانند P108 و P169، تحمل به شوري افزايش يافته و به تبع آن ميزان جوانه زني و رشد گياهچه نيز بيشتر خواهد شد.