مقاله تاثير سولفورموستارد بر نکروز سلول هاي اپي تليال مجراي ادراري بافت کليه در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۲۰۳ تا ۲۰۹ منتشر شده است.
نام: تاثير سولفورموستارد بر نکروز سلول هاي اپي تليال مجراي ادراري بافت کليه در موش صحرايي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سولفورموستارد
مقاله نکروز لوله ادراري
مقاله ريزش سلول اپي تليال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشفيعي غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صدرايي سيدهمايون
جناب آقای / سرکار خانم: بهادران حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كاكا غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دشت نورد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نوراني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مفيد محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي نسب حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني فولادي عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: کليه، اندامي پرخون است و در معرض تاثيرات گاز خردل قرار مي گيرد. سولفورموستارد باعث مرگ سلولي و ريزش سلول هاي اپي تليال در لوله هاي ادراري مي شود. اين مطالعه با هدف بررسي آثار و عوارض تخريب بافتي و سلولي ناشي از سولفورموستارد در موش هاي صحرايي انجام شد.
روش ها: اين مطالعه تجربي روي ۱۰۰ سر موش صحرايي انجام شد. دوز ۱۰ ميلي گرم بر کيلوگرم به عنوان دوز مطلوب که در آن حيوان براي مدت بيش از ۱۰ هفته به زندگي ادامه مي داد و دوزهاي ۵ ميلي گرم بر کيلوگرم و ۲٫۵ ميلي گرم بر کيلوگرم براي بررسي تغييرات بافتي تعيين شد. تغييرات بافتي پس از ۲، ۱۴، ۲۸ و ۵۶ روز در ۱۲ گروه تجربي (۳ گروه براي بررسي اثر دوزهاي يادشده در هر مقطع زماني) بررسي شد. ۴ گروه کنترل (يک گروه براي هر مقطع زماني) فقط محلول تيرودز دريافت نمودند و ۴ گروه طبيعي هيچ ماده اي دريافت نکردند. اسلايد هاي تمام گروه ها مقايسه و نوع و ميزان تغييرات بافتي گروه ها ارزيابي شد. داده ها با آزمون آنوواي يک طرفه و آزمون تعقيبي توکي با نرم افزار SPSS 13 تحليل شد.
يافته ها: بين گروه هاي کنترل و طبيعي اختلاف معني داري مشاهده نشد. در تمام گروه هاي تجربي نکروز و ريزش سلول هاي اپي تليالي در مجراي لوله ادراري مشاهده شد. اين ميزان فقط در گروه ۱۰ ميلي گرم بر کيلوگرم خردل به مدت ۵۶ روز، نسبت به گروه کنترل اختلاف معني دار داشت.
نتيجه گيري: مواجهه با سولفورموستارد سبب نکروز و ريزش سلول هاي اپي تليالي کليه در موش هاي صحرايي مي شود که افزايش ميزان آن تنها در دوز ۱۰ ميلي گرم بر کيلوگرم و مدت ۸ هفته معني دار است.