مقاله تاثير سوکروز خوراکي ۲۵% بر درد ناشي از واکسيناسيون هپاتيت ب در نوزادان: کارآزمايي باليني تصادفي شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۲۰ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تاثير سوکروز خوراکي ۲۵% بر درد ناشي از واکسيناسيون هپاتيت ب در نوزادان: کارآزمايي باليني تصادفي شده
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوزاد
مقاله درد
مقاله سوکروز
مقاله کارآزمايي باليني تصادفي شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزارحيمي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: سنگ سفيدي زهره سادات
جناب آقای / سرکار خانم: فاكهي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتي حكيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: از گذشته نه چندان دور، قدرت دريافت و واکنش نسبت به درد در نوزادان به اثبات رسيده است. يکي از درمان هاي توصيه شده براي کاهش درد و عوارض در نوزادان محلول هاي شيرين يا سرم قندي غليظ مي باشد. به همين دليل اين مطالعه با هدف تعيين تاثير سوکروز خوراکي هايپرتونيک بر ميزان درد نوزادان به هنگام واکسيناسيون هپاتيت B، صورت گرفت.
روش بررسي: در اين کارآزمايي باليني دوسوکور، ۷۰ نوزاد سالم که در اولين روز زندگي با واکسن هپاتيت B واکسينه شده بودند، به طور تصادفي در دو گروه تجربي (۳۵ نفر) و کنترل (۳۵ نفر) قرار گرفتند. به گروه تجربي ۲ ميلي ليتر محلول سوکروز %۲۵، ۲ دقيقه قبل از انجام روش مورد نظر داده شد و گروه کنترل ۲ ميلي ليتر آب مورد استفاده در تزريق را دريافت نمودند. پاسخ هاي درد بر طبق مقياس NIPS ارزيابي گرديد. داده ها با استفاده از آزمون مربع کاي، تي و من ويتني تجزيه و تحليل شدند. در همه آزمون ها سطح معني داري کمتر از %۵ در نظر گرفته شد.
يافته ها: تغيير الگوي تنفس، نماي چهره، وضعيت اندام ها و وضعيت هوشياري در همه نوزادان دو گروه اتفاق افتاد. تنها يک نوزاد گروه سوکروز داراي نمره کمتري بود. براي درد به يک نوزاد از گروه سوکروز نمره ۶ و به بقيه نمره ۷ داده شد. در گروه آب تمام نوزادان در اين مقياس نمره ۷ گرفتند. اختلاف دو گروه به لحاظ آماري معني دار نبود.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه، به نظر مي رسد که تجويز ۲ سي سي سوکروز خوراکي %۲۵ تاثيري بر کاهش درد ناشي از واکسيناسيون هپاتيت B در نوزادان ندارد. لذا تجويز سوکروز همراه با روش هاي ديگر مانند هم آغوشي مادر و نوزاد، تکرار دوز سوکروز با غلظت پايين تر، يا تک دوز با غلظت بيشتر قابل بررسي است.