مقاله تاثير سيستم نيکوتين و نيتريک اکسايد بر فراموشي القاشده با مورفين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثير سيستم نيکوتين و نيتريک اکسايد بر فراموشي القاشده با مورفين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله L- آرژنين
مقاله نيکوتين
مقاله هسته آکومبنس
مقاله يادگيري وابسته به وضعيت مورفين
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: ناصحي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شاهين مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: زرين دست محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: مطالعات نشان داده نيتريک اکسايد بر انواع مختلف يادگيري و حافظه تاثيرگذار است و همچنين بين سيستم نيکوتيني و اپيوئيدها برهم کنش وجود دارد. اين مطالعه با هدف بررسي اثر نيکوتين روي يادگيري وابسته به وضعيت القاشده با مورفين و اثر تزريق نيتريک اکسايد به داخل هسته آکومبنس بر اثرات نيکوتين روي يادگيري وابسته به وضعيت القاشده با مورفين انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه تجربي روي ۲۳۰ موش صحرايي ويستار انجام شد. حيوانات بعد از بيهوشي در دستگاه استريوتاکسي قرار گرفتند و دو کانول ۲ ميلي متر بالاتر از پوسته هسته آکومبنس قرار گرفتند. قبل از شروع آزمون رفتاري براي بهبودي يک هفته فرصت داده شد. حيوانات در دستگاه يادگيري اجتنابي غيرفعال آموزش ديدند و داروها بعد از آموزش تزريق شد. ميزان تاخير در ورود به خانه سياه به عنوان معيار حافظه اندازه گيري شد. داده ها با آناليز واريانس يک طرفه و دوطرفه و آزمون توکي به کمک SPSS 17 تحليل شد.
يافته ها: تزريق پس از آموزش مورفين باعث القاي فراموشي شد (P<0.001) و با همان دوزهاي مورفين قبل از آزمون اصلاح شد. تزريق قبل از آزمون نيکوتين اثري روي حافظه اجتنابي مهاري نداشت، اما فراموشي را برگرداند. استفاده همزمان دوز غيرموثر مورفين با مقادير مختلف نيکوتين به صورت سينرژيک باعث اصلاح فراموشي مورفين شد. تزريق قبل از آزمون L – آرژنين به تنهايي اثري نداشت (p>0.05)، ولي از بازگشت حافظه توسط نيکوتين جلوگيري نمود.
نتيجه گيري: سيستم نيکوتيني استيل کولين و نيتريک اکسايد در يادگيري وابسته به وضعيت مورفين نقش دارند. به علاوه L – آرژنين مي تواند اثرات بهبود بخش نيکوتين بر فراموشي القاشده با مورفين را مهار نمايد.