مقاله تاثير سيستم هاي مختلف تغذيه اي (آلي، شيميايي، تلفيقي) و باکتري هاي افزاينده رشد (PGPR) برعملکرد دانه، روغن و اسيدهاي چرب آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثير سيستم هاي مختلف تغذيه اي (آلي، شيميايي، تلفيقي) و باکتري هاي افزاينده رشد (PGPR) برعملکرد دانه، روغن و اسيدهاي چرب آفتابگردان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله باکتري هاي افزاينده رشد
مقاله سيستم تغذيه
مقاله عملکرد دانه
مقاله روغن و اسيد چرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: قلاوند امير
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس ثانوي سيدعلي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه تاثير سيستم هاي تغذيه آلي، شيميايي، تلفيقي و باکتري هاي افزاينده رشد بر عملکرد دانه، ميزان روغن و ترکيب اسيد هاي چرب رقم آلستار آفتابگردان، آزمايشي در سال ۱۳۸۶ در مزرعه پژوهشي دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس در راستاي کاهش مصرف کود هاي شيميايي، اصلاح خاک و بهبود وضعيت تغذيه گياه اجرا گرديد. عامل اصلي در ۵ سطح کودي شامل ۱۰۰ درصد آلي (F1)، ۲۵ درصد شيميايي و ۷۵ درصد آلي (F2)،۵۰  درصد شيميايي و۵۰ درصد آلي (F3)،۷۵  درصد شيميايي و ۲۵ درصد آلي (F4) و ۱۰۰ درصد شيميايي(F5)  و عامل فرعي در ۲ سطح تلقيح شامل  (I1) بذور تلقيح شده به ازتوباکتر و آزوسپريليوم و(I0)  بذور تلقيح نشده با استفاده از طرح هاي کرت هاي خرد شده در چارچوب بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار بررسي گرديد. نتايج بيانگر آن است عملکرد دانه به طور معني داري در سيستم تلفيقي بيشتر از ساير سيستم هاي شيميايي و آلي بود (F3›F4›F2›F5›F1) .بيشترين و کمترين درصد روغن به ترتيب در تيمار F1 ( 100درصد آلي) و تيمار  50( F3درصد آلي +۵۰ درصد شيميايي) به دست آمد. اسيدهاي چرب اشباع (اسيد پالميتيک و اسيد استئاريک) در پاسخ به افزايش کود آلي به طور معني داري در سيستم هاي تغذيه کاهش يافته در حاليکه اسيدهاي چرب غير اشباع (اسيد اولئيک و اسيد لينولئيک) افزايش يافتند. بيشترين ميزان اسيد لينولئيک و اسيد اولئيک  بترتيب در سيستم ۱۰۰ درصد کود آلي(F1)  و سيستم تغذيه تلفيقي   (F3)ايجاد شد. نتايج نشان داد تلقيح بذرها با باکتري هاي افزاينده رشد موجب بهبود خصوصيات کيفي و کمي آفتابگردان گرديد. بطوريکه سبب افزايش  معني دار عملکرد دانه، ميزان روغن و اسيد هاي چرب غير اشباع و کاهش اسيد هاي چرب اشباع روغن در مقايسه با تيمار کنترل گرديد.