مقاله تاثير سيستم هاي مختلف غذايي (کم نهاده، پرنهاده و ارگانيک) بر روي ارقام لوبيا در شمال استان ايلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: تاثير سيستم هاي مختلف غذايي (کم نهاده، پرنهاده و ارگانيک) بر روي ارقام لوبيا در شمال استان ايلام
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کودهاي بيولوژيک
مقاله سيستم هاي غذايي
مقاله نهاده
مقاله رقم
مقاله لوبيا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صيادي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سيادت سيدعطااله
جناب آقای / سرکار خانم: پورسياه بيدي محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش به منظور بررسي تاثير سيستم هاي غذايي (کم نهاده، پرنهاده و ارگانيک) بر روي دو رقم لوبيا در تابستان ۸۸ در ايستگاه تحقيقات کشاورزي واقع در شهرستان ايوان، استان ايلام به صورت طرح کرت هاي خرد شده در قالب طرح پايه بلوک کامل تصادفي در چهار تکرار اجرا گرديد. سيستم هاي غذايي (کم نهاده، پرنهاده و ارگانيک) در سه سطح به عنوان عامل فرعي و ارقام در دو سطح (شکوفا، دانشکده) به عنوان عامل اصلي در نظر گرفته شد. در اين آزمايش صفات تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد شاخه در بوته، ارتفاع بوته، وزن صد دانه، عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر رقم بر صفات عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک، وزن صد دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، تعداد دانه در غلاف و ارتفاع بوته معني دار شد ولي بر ساير صفات اثرگذار نبود. اثر سيستم هاي غذايي نيز بر صفات شاخص برداشت، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته معني دار گرديد. گرچه اثر متقابل رقم بر سيستم هاي غذايي نيز بر صفات شاخص برداشت، تعداد شاخه در بوته، تعداد دانه در بوته، تعداد دانه در غلاف و تعداد غلاف در دانه معني دار شد ولي بر ساير صفات اثرگذار نبود. نتايج ميانگين اثرات متقابل نشان داد که بالاترين عملکرد دانه به اثر متقابل سيستم غذايي ارگانيک با رقم شکوفا متعلق مي باشد. هم چنين بالاترين تعداد دانه در بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد شاخه در بوته، وزن صد دانه و ارتفاع نيز به اثر متقابل سيستم غذايي ارگانيک با رقم شکوفا تعلق داشت. اما تعداد غلاف در بوته و شاخص برداشت به اثر متقابل سيستم غذايي ارگانيک با رقم دانشکده متعلق مي باشد. بنابراين نتيجه نهايي آزمايش بر مناسب بودن سيستم غذايي ارگانيک با رقم شکوفا تاکيد دارد. جهت حصول نتايج و دقت بهتر برش دهي اثر متقابل سطوح سيستم غذايي براي هر رقم صورت گرفت، که رقم شکوفا با سيستم هاي غذايي بر تعداد دانه در غلاف و ارتفاع بوته داراي اثر معني داري مي باشند.