مقاله تاثير سيگار بر افزايش تري گليسيريد پس از غذا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۱۵ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: تاثير سيگار بر افزايش تري گليسيريد پس از غذا
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيگار
مقاله هيپرتري گليسريدمي
مقاله بيماري عروق کرونري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثالثي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي فريد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مصرف سيگار باعث اختلالات متابوليك مشخصه سندرم مقاومت به انسولين و افزايش تري گليسيريد پس از غذا مي شود كه اين تغييرات باعث افزايش خطر بيماري عروق كرونر مي شود. با توجه به وجود مطالعات معدود در اين زمينه و تفاوت ويژگي هاي متابوليك ايراني ها با كشورهاي مورد مطالعه برآن شديم اثر سيگار بر افزايش تري گليسيريد پس از غذا را در افراد سيگاري سالم و گروه غيرسيگاري مطالعه كنيم.
مواد و روش كار: در اين مطالعه مورد – شاهدي ۷۸ نفر از افراد ۳۰ تا ۶۰ ساله مراجعه كننده به درمانگاههاي داخلي بيمارستان خاتم الانبيا زاهدان كه ۳۵ نفر زن و ۴۳ نفر مرد بودند به روش نمونه گيري آسان انتخاب شدند. سطح ليپيد و قندخون ناشتاي نمونه ها نرمال بوده و سابقه بيماري كرونري اثبات شده و مصرف الكل نداشته اند. از اين تعداد ۳۹ نفر سيگاري و بقيه غيرسيگاري بودند. به هر نفر ۶۰ گرم كره و ۱۵ گرم نان سفيد داده شد. سطح تري گليسريد خون يك و شش ساعت پس از صرف كره چك شد. يافته ها به وسيله آزمون t-test و آنالـــيز واريـــانس براي داده هاي تكراري آناليز گرديد.
يافته ها: سطوح تري گليسيريد در بين زنان و مردان اختلاف معني داري نداشت (p=0.403) بين دو گروه مورد مطالعه هرچند كه سطوح ناشتاي تري گليسيريد تفاوت معني داري نداشت اما بين تري گليسيريد يك و شش ساعت پس از غذا اختلاف معني داري وجود داشت (p<0.001)، همچنين ميزان افزايش تري گليسريد يك ساعت و شش ساعت پس از غذا نسبت به حالت ناشتا بين دو گروه اختلاف معني داري داشت (p<0.001).
نتيجه گيري: در اين مطالعه نشان داده شد كه در افراد سيگاري ميزان تري گليسيريد پس از غذا، افزايش بيشتري نسبت به افراد غيرسيگاري داشت و نيز ميزان تري گليسيريد بعد از غذا به مدت طولاني تري بالا باقي مي ماند و به عبارتي كليرانس تري گليسيريد در خون به تاخير مي افتد. با توجه به اينكه افزايش تري گليسيريد بعد از غذا يك عامل مهم در ايجاد بيماري هاي قلبي – عروقي مي باشد لذا سيگار از اين طريق نيز مي تواند ريسك فاكتور مهمي براي اين بيماري باشد.