مقاله تاثير شاخص توده بدني قبل از بارداري در ايجاد فشارخون حاملگي و پره اكلامپسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۴۹ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثير شاخص توده بدني قبل از بارداري در ايجاد فشارخون حاملگي و پره اكلامپسي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندكس توده بدني
مقاله فشارخون حاملگي
مقاله پره اكلامپسي خفيف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحيدرودسري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: آيتي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي منفرد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: شهابيان مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: افزايش فشارخون در حاملگي از اختلالات شايعي است كه باعث افزايش عوارض و مرگ و مير مادر، جنين و نوزاد مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير اندكس توده بدني قبل از بارداري در ايجاد فشارخون حاملگي و پره اكلامپسي مي باشد.
مواد و روشها: اين مطالعه مورد – شاهدي بر روي ۲۰۰ زن باردار كه در سه ماهه سوم به زايشگاه بيمارستان قائم (عج) در سال ۱۳۸۶ مراجعه كردند، انجام شد. بيماران بر اساس فشار خون در ۴ گروه ۵۰ نفري، فشار خون حاملگي، پره اكلامپسي خفيف، پره اكلامپسي شديد و گروه كنترل قرار گرفتند. با اندازه گيري فشار خون بيماران و سنجش قد و وزن، شاخص توده بدني محاسبه و با شاخص توده بدني قبل از بارداري مقايسه شدند.
يافته ها: ميانگين شاخص توده بدني در گروه كنترل قبل از بارداري ۲۴±۳ كيلوگرم بر متر مربع، در گروه فشار خون حاملگي ۲۶٫۱±۵٫۴ كيلوگرم بر متر مربع، در گروه پره اكلامپسي خفيف ۲۶±۱ كيلوگرم بر متر مربع و در گروه پره اكلامپسي شديد ۲۶±۴٫۱ كيلوگرم بر متر مربع بود كه گروه كنترل با سه گروه ديگر اختلاف معني داري داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به رابطه معني دار بين شاخص توده بدني قبل از حاملگي و فشارخون ناشي از بارداري و پره اكلامپسي شديد، به زناني كه قصد حامله شدن دارند مي توان توصيه نمود كه در صورت افزايش وزن قبل از بارداري، با كاستن وزن از عوارض و مرگ و مير دوران بارداري جلوگيري نمايند.