مقاله تاثير شاخص هاي رشد بر توان رقابتي ارقام کلزا (Brasica napus) با علف هرز خردل وحشي (Sinapis arvensis) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۹۷ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: تاثير شاخص هاي رشد بر توان رقابتي ارقام کلزا (Brasica napus) با علف هرز خردل وحشي (Sinapis arvensis)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله خردل وحشي
مقاله رقابت
مقاله شاخص هاي رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاهاني لنگرودي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كامكار بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: قوشچي فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: باقراني ترشيز ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: باقري محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اهميت شاخص هاي رشد در قابليت رقابت ارقام مختلف کلزا در برابر علف هرز خردل وحشي، يک تحقيق مزرعه اي به صورت فاكتوريل در قالب طرح پايه بلوك كامل تصادفي با سه تکرار در سال زراعي ۸۵-۱۳۸۴ در مزرعه تحقيقاتي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي گلستان اجرا گرديد. فاكتورهاي آزمايش شامل ارقام كلزا در ۷ سطح شامل (زرفام، طلايه، ساري گل، آرجي اس ۰۰۳، آپشن ۵۰۰، هايولا ۴۰۱ و هايولا ۳۳۰) و سطوح علف هرز در دو سطح (صفربوته به عنوان شاهد و ۳۰ بوته خردل وحشي در مترمربع) بود. علاوه بر آن، کشت خالص علف هرز خردل وحشي در هر تکرار منظور شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که خردل وحشي سبب کاهش معني دار عملکرد، ماده خشک، ميزان سطح برگ، دوام سطح برگ و سرعت رشد گياه در تمامي ارقام کلزاي مورد آزمايش، گرديد. بيشترين مقدار عملکرد، تجمع ماده خشک، شاخص سطح برگ، سرعت توسعه نسبي سطح برگ و سرعت رشد گياه در شرايط خالص به رقم هايولا ۳۳۰ تعلق داشت. بيشترين کاهش عملکرد، ماده خشک و شاخص سطح برگ نسبت به شاهد در شرايط مخلوط، به رقم آپشن ۵۰۰ تعلق داشت و کمترين تاثير کاهنده رقابت بر صفات مورد اندازه گيري، در رقم رقيب زرفام مشاهده شد. با توجه به نتايج به دست آمده به نظر مي رسد که شاخص سطح برگ به همراه توزيع عمودي سطح برگ و سرعت توسعه نسبي سطح برگ را مي توان از جمله شاخص هاي موثر در کم کردن بيوماس علف هرز خردل وحشي و نيز توانايي تحمل ارقام دانست.