مقاله تاثير شخصيت مستبدانه والدين بر مشاركت مدني زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان) از صفحه ۷۴ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تاثير شخصيت مستبدانه والدين بر مشاركت مدني زنان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شخصيت مستبدانه
مقاله مشاركت مدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعيان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: سفيري خديجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشاركت مدني به عنوان شاخص توسعه در جوامع نوين امروزي است. سطح پايين مشاركت مدني زنان ايراني به عنوان نيمي از جامعه يكي از مسايل مهم جامعه ايران است كه بررسي آن مي تواند ما را به سرمنشا و عوامل بازدارنده اين موضوع رهنمون كند. بدون شناخت موانع و برنامه ريزي در جهت ارتقاي آن، مديريت نهادمندي اجتماعي و گسترش مشاركت شهروندان ميسر نخواهد بود. موضوع اين مقاله بررسي جامعه شناختي تاثير شخصيت مستبدانه والدين بر مشاركت مدني زنان  است. در بخش توصيف و تحليل داده ها وضعيت استبداد والدين و ورودي هاي حاصل از فرايند اجتماعي شدن زنان، ارزش ها و نگرش ها، ميزان آمادگي زنان براي عمل اجتماعي تشريح شده است. علاوه بر توصيف دو متغير مذكور رابطه بين اين دو موضوع بررسي شده است. جامعه آماري دانشجويان دختر رشته هاي غير پزشكي دانشگاه تهران در سال تحصيلي ۸۶ -۱۳۸۵ مي باشد. ابزار تحقيق پرسش نامه است.