مقاله تاثير شدت هاي گوناگون چراي دام بر مواد آلي، نيتروژن، فسفر و پتاسيم خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۵۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: تاثير شدت هاي گوناگون چراي دام بر مواد آلي، نيتروژن، فسفر و پتاسيم خاک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيتروژن
مقاله فسفر
مقاله پتاسيم
مقاله مواد آلي
مقاله شدت هاي چراي دام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كهندل اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني توسل مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش ميزان اثر شدت هاي چرا در شرايط گوناگون مرجع (بدون چرا)، کليد (چراي متوسط) و بحراني (چراي شديد) بر ويژگي هاي شيميايي خاک از جمله نيتروژن، فسفر، پتاسيم و مواد آلي در طي دو سال متوالي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۳ در منطقه ساوجبلاغ اندازه گيري شد. داده هاي به دست آمده از طرح به صورت کرت هاي دو بار خرد شده در قالب بلوک کامل تصادفي در چهار تکرار انجام شد که در آن مناطق مورد مطالعه به کرت هاي اصلي، زمان نمونه گيري به کرت هاي خرد شده و عمق نمونه گيري به کرت هاي دو بار خرد شده اختصاص يافتند. در قالب طرح آماري تجزيه و تحليل داده ها به وسيله نرم افزار (Spss نسخه-۱۲) انجام شد و در صورت معني دار بودن اختلاف بين تيمارها، براي مقايسه ميانگين ها و گروه بندي از آزمون دانکن استفاده گرديد. نتايج نشان داد که در دو سال مطالعه بين مقدار N.P.K اختلاف معني دار بود. ميزان مواد آلي، نيتروژن و فسفر در سال دوم افزايش و پتاسيم خاک کاهش يافت. چراي دام بر ويژگي هاي شيميايي خاک در مناطق گوناگون (مرجع، کليد و بحراني) تفاوت معني دار داشت. عامل عمق خاک بر ميزان مواد آلي، نيتروژن، فسفر خاک موثر بود و اين ويژگي ها در بين دو عمق داراي اختلاف معني دار و ميزان آنها در عمق نخست بيش تر بود.