مقاله تاثير شستشوي ناحيه ژنيتال برنتايج كشت ادراري در دختران ۱۲-۳ ساله مراجعه كننده به بيمارستان اميركبير اراك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۳۰ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثير شستشوي ناحيه ژنيتال برنتايج كشت ادراري در دختران ۱۲-۳ ساله مراجعه كننده به بيمارستان اميركبير اراك
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شستشو
مقاله آلودگي
مقاله ژنيتال
مقاله کودکان
مقاله عفونت ادراري
مقاله کشت ادراري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي چايجان پارسا
جناب آقای / سرکار خانم: دره فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مشايخي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: انجام كشت ادراري به عنوان تشخيص و پيگيري عفونت ادراري در كودكان نقش مهمي داشته و نحوه نمونه گيري نيز تاثير زيادي برروند درماني بيماران دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير شستشوي ناحيه ژنيتال بر نتايج كشت ادراري در دختران ۱۲-۳ ساله مراجعه كننده به بيمارستان اميركبير اراك صورت پذيرفته است.
مواد و روش ها: در طي يك مطالعه مورد – شاهدي ۶۲۰ كودك دختر ۱۲-۳ ساله مراجعه كننده به بيمارستان اميركبير در سال ۱۳۸۵ كه با شك به عفونت ادراري تناسلي (UTI) درخواست آزمايش ادراري براي آنها شده بود، مورد بررسي قرار گرفتند. جمعيت مورد مطالعه فاقد سابقه مصرف آنتي بيوتيك در طي ۷ روز گذشته، سابقه سوندگذاري، آنومالي ژنيتال و التهاب و ديس شارژ ژنيتال بودند. بيماران به طور تصادفي ساده به دو گروه شستشو و بدون شستشو هر گروه ۳۱۰ نفر تقسيم شدند. پس از جمع آوري اطلاعات، داده ها با استفاده از آزمون تي مورد تجزيه تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: در بيماران گروه شستشو ۳٫۷ درصد به عنوان عفونت ادراري تناسلي، ۱ درصد مبتلا به آلودگي و ۹۵٫۳ درصد نرمال گزارش شدند و در گروه بدون شستشو ۴٫۷ درصد به عنوان عفونت ادراري تناسلي و ۲ درصد آلودگي و ۹۳٫۳ درصد نرمال گزارش شدند. ميزان آلودگي در گروه شستشو ۱ درصد و در گروه بدون شستشو ۲ درصد بود. كه از لحاظ آماري با يكديگر اختلاف معني داري را نداشتند (P=0.491).
نتيجه گيري: ارتباط معني داري بين شستشوي ناحيه ژنيتال و كاهش ميزان آلودگي كشت ادراري يافت نشد، پس شستشوي ناحيه ژنيتال در كاهش آلودگي كشت ادراري چندان موثر نمي باشد.