مقاله تاثير شش ماه تمرين ورزشي هوازي بر سطوح لپتين، کورتيزول، انسولين و گلوکز سرم زنان ميانسال لاغر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۵۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تاثير شش ماه تمرين ورزشي هوازي بر سطوح لپتين، کورتيزول، انسولين و گلوکز سرم زنان ميانسال لاغر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرين ورزشي هوازي
مقاله لپتين
مقاله كورتيزول
مقاله انسولين
مقاله گلوكز
مقاله زنان ميانسال لاغر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيژه ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: معظمي مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي امين
جناب آقای / سرکار خانم: صمدپور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ذبيحي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: لپتين يک هورمون پپتيدي است که به طور عمده توسط بافت چربي ترشح مي شود و متابوليزم و تعادل انرژي را تنظيم کرده و باعث کنترل وزن بدن مي شود. تاثير يک دوره طولاني تمرينات ورزشي بر سطوح سرمي لپتين مبهم است. اين مطالعه به منظور بررسي تاثير ۶ ماه تمرين ورزشي هوازي بر سطوح لپتين، کورتيزول، انسولين و گلوکز سرم در زنان ميانسال لاغر انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه نيمه تجربي در سال ۱۳۸۸ روي ۱۹ نفر زن ميانسال سالم که به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شده بودند، انجام شد. به طور تصادفي در دو گروه تجربي (۱۱ نفر) و کنترل (۸ نفر) قرار گرفتند. پروتکل تمرين شامل تمرينات هوازي به مدت شش ماه و ۳ جلسه در هفته و هر جلسه ۶۰ دقيقه با شدت ۶۰ تا ۷۰% ضربان قلب ذخيره بود. داده ها با نرم افزار SPSS 16 به کمک روش هاي آماري توصيفي و تحليلي شامل آزمون T مستقل براي بررسي تغييرات بين گروهي تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: تغييرات ميانگين متغيرها از مرحله پيش آزمون تا پس آزمون در دو گروه کنترل و تجربي تفاوت معني داري نداشت. شش ماه تمرين هوازي تغيير معني داري در وزن و شاخص توده بدن افراد ايجاد نکرد و سطوح لپتين، کورتيزول، انسولين، استراديول و گلوکز خون را به طور معني دار تغيير نداد.
نتيجه گيري: تمرينات هوازي به مدت شش ماه در زنان لاغر ميانسال سبب کاهش معني دار در ميزان لپتين، کورتيزول، انسولين و گلوکز سرم نمي شود. فعاليت بدني منظم احتمالا در صورتي سبب کاهش ميزان لپتين سرم مي شود که شاخص توده بدن و توده چربي بدن به طور همزمان کاهش پيدا کند.