مقاله تاثير شناي منظم بر شاخص هاي استرس اكسيداتيو قلب و ارتباط آن با ديابت در رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۶۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تاثير شناي منظم بر شاخص هاي استرس اكسيداتيو قلب و ارتباط آن با ديابت در رت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله استرس اكسيداتيو
مقاله شنا
مقاله پراکسيداسيون ليپيدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استرس اكسيداتيو به شدت با ديابت و عوارض آن در ارتباط مي باشد. هدف از تحقيق حاضر بررسي اثرات ديابت تجربي بر شاخص هاي استرس اكسيداتيو در بافت قلب و تاثير شناي منظم بر آن مي باشد.
روش كار: طي يك مطالعه تجربي – كاربردي ۴۰ عدد موش صحرايي نر ويستار به چهار گروه ۱۰ تايي كنترل، كنترل همراه ورزش، ديابتي بدون ورزش و ديابتي با انجام ورزش تقسيم شدند. ديابت به وسيله تزريق تك دوز استرپتوزوتوسين (۵۰ ميلي گرم به ازاي هركيلوگرم، داخل صفاقي) ايجاد گرديد. مدت مطالعه ۸ هفته بود. پس از پايان دوره، ابتدا حيوانات با تيوپنتال سديم (۵۰ ميلي گرم به ازاي هركيلوگرم، داخل صفاقي) بي هوش و بطن چپ جدا و در ۸۰- درجه سانتي گراد نگهداري شد. در قسمت رويي به دست آمده از هموژنيزاسيون بافت، فعاليت آنزيم هاي سوپراكسيد ديسموتاز، گلوتاتيون پراكسيداز، گلوتاتيون ردكتاز و كاتالاز به عنوان وضعيت آنتي اكسيدان هاي آنزيمي و ميزان مالونيل دي آلدئيد به عنوان شاخص پراكسيداسيون ليپيدي اندازه گيري شدند.
نتايج: القاي ديابت باعث كاهش معني دار در ميزان فعاليت آنزيم هاي گلوتاتيون ردوكتاز و كاتالاز در بافت قلب رت هاي ديابتيك نسبت به گروه كنترل گرديد. هم چنين ميزان مالونيل دي آلدئيد به طور معني داري در گروه ديابتي ورزش نكرده نسبت به گروه كنترل افزايش داشت. ميزان گلوتاتيون توتال بافت قلب در تمامي گروه ها يكسان بود.
نتيجه گيري: شنا با جلوگيري از كاهش فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني گلوتاتيون ردوكتاز و كاتالاز و كاهش سطح مالونيل دي آلدئيد بافت قلب براي جلوگيري از عوارض قلبي – عروقي در ديابت مليتوس ناشي از استرس اكسيداتيو مفيد مي باشد.